ALERGENY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Od 13. 12. 2014 bude platit nařízení 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, tzn., že potravina, která obsahuje alergen, musí být pro strávníka jasně a zřetelně označena.

CO JE TO ALERGEN

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, které může vyústit až k anafylaktickému šoku.

JAKÉ ALERGENY SE ZNAČÍ

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Tento seznam může být v budoucnu doplňován.

JAK BUDOU ALERGENY ZNAČENY

Pokud bude pokrm obsahovat alergen, bude na jídelním lístku u příslušného pokrmu uvedeno číslo alergenu. Očíslovaný seznam alergenů bude vyvěšen vedle jídelního lístku.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm, má ale pouze oznamovací funkci, tzn., že nebude brát zřetel na jednotlivé alergie strávníků.

Závěrem bych uvedla, že ještě musíme počkat, jaké případné změny doplní Senát ČR. Stále se nejedná o definitivní podobu zákona, i když už se nejspíš hodně podobá definitivní verzi.

 

V Postupicích 1. 9. 2014                                                    Jana Zachová, vedoucí ŠJ