Školní družina

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

 

 

MOTTO: „Kdo si hraje, nezlobí“

Obsah

1. Kontakty. 2

2. Obecné podmínky vzdělávání ve školní družině. 3

3. Materiální, ekonomické, personální, a BOZ podmínky. 3

4. Cíle vzdělávání školní družiny. 4

5. Klíčové kompetence. 4

6. Podmínky pro příjímání žáků. 5

7. Časový plán vzdělávání a režim ve školní družině. 5

8. Psychosociální podmínky. 5

9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6

10. Rozvoj mimořádně nadaných žáků. 7

11. Činnosti ve školní družině. 7

12. Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině. 8

13. Vzdělávací a výchovné oblasti 8

14.  Závěr 9

 

 

1. Kontakty

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Postupice

            Školní 153

            257 01

e-mail: miroslava.ottlova@zspostupice.cz

web: zspostupice.cz

telefon: 317 796 186

 

 

 

2. Obecné podmínky vzdělávání ve školní družině

Školní družina je součástí základní školy. Využívá pro svou činnost tyto místnosti: kreslírnu, relaxační místnost, hernu, televizní místnost. Děti mohou využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu, zahradu a školní hřiště, dále počítačovou učebnu s internetem a školní kuchyňku.

Pitný režim zajišťuje vychovatelka ve spolupráci se školní kuchyní.

Provozní doba ve školní družině je stanovena: od 6:40 do 7:40 hodin a od 11:30 do 16:45 hodin.

 

3. Materiální, ekonomické, personální, a BOZ podmínky

Materiální a ekonomické:

·         Školní družina využívá pro svou činnost tyto místnosti: kreslírnu, relaxační místnost, hernu, televizní místnost.

·         Děti mohou využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu, zahradu a školní hřiště, dále počítačovou učebnu s internetem a školní kuchyňku.

·         Školní družina je pravidelně doplňována o nové hry, stavebnice, didaktické pomůcky a výtvarný materiál.

·         Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu 75,- Kč měsíčně. Vybírá se ve dvou splátkách: 300,- Kč do 30. 9. a 450,- Kč do 31.1.

Personální:

·         Personálně je školní družina zajištěna 2 vychovatelkami, které zodpovídají za průběh vzdělávání, bezpečnost dětí a průběh vzdělávání zaznamenávají.

·         Vychovatelky si průběžně doplňují své vzdělávání samostudiem a akreditovanými kurzy.

Bezpečnostní:

·         Žáci a vychovatelé dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, řídí se školním řádem, který stanovuje pravidla. Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti a chování (při pobytu venku, vycházkách, tělocvičně…). Nevolnosti nebo úraz žáci oznámí okamžitě vychovatelce, ta zajistí neprodleně první pomoc a informuje zákonného zástupce.

·         Ve školní družině je lékárnička, která je pravidelně kontrolována a doplňována.

·         Každý úraz je zaznamenán do knihy úrazů u vychovatelky školní družiny.

 

 

4. Cíle vzdělávání školní družiny

·         Rozvoj osobnosti člověka.

·         Získání všeobecného přehledu – v návaznosti na učivo I. stupně.

·         Pochopení a uplatňování demokracie - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti).

·         Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respektu k odlišné etnické, kulturní a náboženské skupině.

·         Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí.

·         Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví.

·         Cílem školní družiny je rozvíjení klíčových kompetencí u dětí.

 

5. Klíčové kompetence

Životní zručnosti. Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získají v průběhu několikáté docházky do školní družiny. Prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

·         Kompetence k učení: žák se učí s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

·         Kompetence k řešení problémů: žák si všímá dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.

·         Kompetence komunikativní: žák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami. Účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a respektuje názory druhých. Komunikuje bez ostychu s vrstevníky a dospělými.

·         Kompetence sociální a interpersonální: žák samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit a podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

·         Kompetence činností a občanské: žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých. Chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své zdravé i druhých.

·         Kompetence k trávení volného času: žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku trávení volného času.

6. Podmínky pro příjímání žáků

 

·         Činnost školní družiny je přednostně určena pro žáky I. stupně.

·         Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky je žák zařazen ředitelkou školy do zájmového vzdělávání ve školní družině.

·         Do školní družiny se přijímají také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Na žáka přijatého do školní družiny se vztahují veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání.

·         Pro přijaté žáky je docházka do školní družiny povinná.

·         Rodiče mohou své dítě přihlásit a odhlásit ze školní družiny kdykoliv během školního roku.

 

7. Časový plán vzdělávání a režim ve školní družině

 

·         Provozní doba ve školní družině je stanovena: od 6:40 do 7:40 hodin a od 11:30 do 16:45 hodin.

·         V době školních prázdnin není činnost školní družiny zajištěna.

·         Žáci mohou odcházet ze školní družiny v těchto hodinách: 12:30, 13:30, 14:10, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45.

·         Žáci odcházejí podle závazně vyplněné přihlášky.

·         Rodiče si mohou žáka vyzvednout i mimo stanovenou dobu odchodu ze školní družiny.

·         Pokud žáka vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné pověření vydané zákonným zástupcem.

·         Pro uvolnění žáka ze školní družiny je nutná písemná omluvenka se jménem žáka, datem a hodinou uvolnění podepsaná zákonným zástupcem žáka s formulací:“přebírám odpovědnost“. Telefonická nebo ústní dohoda není možná.

·         Pokud žák v době provozu školní družiny navštěvuje zájmovou činnost organizovanou školou, přebírá za dítě po dobu zájmové činnosti zodpovědnost vedoucí zájmové činnosti. Děti si vedoucí přebírá ve školní družině a předává osobně vychovatelům školní družiny.

 

8. Psychosociální podmínky

 

·         Ve školní družině je vytvářeno pozitivní sociální klima - ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost.

·         Žáci jsou vedeny k úctě, empatii, toleranci, spolupráci a pomoci druhému.

·         Při činnostech jsou respektovány individuální potřeby dětí.

·         Činnosti vychází se zájmů dětí.

·         Hodnocení žáků je motivující.

·         Činnosti ve školní družině jsou zaměřené na problematiku ochrany před násilím, šikanou a jinými sociálně patologickými jevy formou besed a rozhovorů.

·         Žáci společně s vychovatelkou plánují činnosti školní družiny → učí se řídit činnost svou i ostatních a činnosti i ohodnotit.

·         Zákonní zástupci jsou včas informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím nástěnky ŠD nebo webových stránek školy.

·         Vychovatel je povinen vykonávat dohled nad žáky, tak aby nemohlo docházet k sociálně patologickým jevům.

·         Spolupráce s rodiči:

ü  vychovatelky sledují individuální potřeby dětí a informují rodiče o náplni ŠD.

ü  vychovatelky chrání soukromí žáků, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích

ü  s rodiči žáků vychovatelky jednají taktně, ohleduplně a diskrétně.

ü  vychovatelky se snaží o zapojení do akcí školní družiny - dílničky, sportovní odpoledne

 

9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

·         Účastníci zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuálně začleňováni do oddělení školní družiny s využitím speciálně pedagogických postupů.

·         Vychovatelky spolupracují s pedagogy školy, PPP, SPC a rodiči.

·         V případě začlení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné řídit se doporučením podpůrných opatření – formy práce, speciální pomůcky asistent pedagoga.

·         Vychovatelky se účastní dalšího vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky.

·         Školní družina je umístěna v I. patře. V tuto dobu není zajištěn bezbariérový přístup.

Specifické pedagogické cíle pro děti se SVP

ü  Začlenění žáka do všech aktivit ŠD s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám.

ü  Podpůrná opatření k začlenění do činností → pedagogický asistent, speciální pomůcky, individuální přístup.

ü  Činnosti volené podle úrovně již dosažených dovedností a schopností →respektovat možnosti žáka.

ü  V rámci přípravy na vyučování umožnit reedukační péči.

ü  Hodnocení činností je voleno podle předchozích dosažených dovedností bez srovnávání s ostatními žáky → motivace k zapojení do dalších činností.

10. Rozvoj mimořádně nadaných žáků

 

·         Vychovatelky školní družiny vytváří podmínky k rozvíjení specifického nadání žáků nadaných dostatkem studijního materiálu, individuálním přístupem, podnětným prostředím (knihovna, internet).

·         U nadaných žáků vychovatelky podporují a rozvíjí literární, výtvarné a pohybové schopnosti.

·         Vychovatelky spolupracují s ostatními pedagogy a vedoucími kroužků školy, PPP a rodiči .

·         Hodnocení žáka je podle úrovně individuálních schopností a dovedností bez srovnávání s ostatními žáky → motivace k dalšímu rozvoji.

 

 11. Činnosti ve školní družině

Pravidelná:

·         sportovní aktivity

·         dramatické činnosti

·         hudebně pohybové činnosti

·         výtvarné a rukodělné činnosti

·         přírodovědné a vlastivědné činnosti

·         výpočetní technika

Opakující se:

·         základy hygieny, pozdrav, poděkování

·         příchody a odchody do ŠD a ze ŠD

·         dodržování pořádku

·         sebeobsluha

Příležitostné akce:

·         tvoření na vánoční a velikonoční jarmark

·         vánoční dílničky

·         vánoční besídka

·         výroba dárečků pro prvňáčky

·         karneval

·         Čarodějnice

·         MDD

Spontánní aktivity:

·         klidové činnosti po obědě-kreslení, stolní hry

·         pobyt venku-děti se věnují svým hrám

Odpočinková činnost:

·         klidové činnosti-společenské hry, četba knih, poslech relaxační hudby

Příprava na vyučování:

·         didaktické hry

·         kvízy, testy, rébusy, doplňovačky

 

 12. Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině

 

·         Dětem je umožněno v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy v kroužcích (jejich nabídka se každý rok mění podle personálního zajištění).

·         Kroužky:

ü  Hra na flétnu

ü  Šikovné ručičky

ü  Volejbal

ü  Kroužek ručních prací

ü  Drhání

ü  Pohybové hry

ü  Florbal

ü  Turistický kroužek

ü  Taneční a další

 

 13. Vzdělávací a výchovné oblasti

 

·         Člověk a jeho svět

Místo, kde žijeme

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, obce. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. Naše vlast, Evropa a svět. (kompetence činností a občanské)

Lidé kolem nás

Osvojení zásad společenského chování, tolerance, empatii, vzájemná úcta, komunikace, předcházení šikaně. (kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální)

Lidé a čas

Orientace v čase. Současnost a minulost v našem životě. Budování a dodržování správného režimu, umět využít s právně a účelně svůj volný čas. (kompetence k trávení volného času)

Rozmanitost přírody

Vycházky, pozorování změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova-ochrana přírody.

·         Člověk a jeho zdraví

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění a zajistit lékařskou pomoc. Besedy a dramatické vyjádření na téma krizové situace. V rámci prevence dodržování pitného režimu, pohybové hry, posilovací a protahovací cvičení, relaxace. (kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské)

·         Umění a kultura

Osvojení estetiky-krásna, vnímání okolního světa tvořivě, citlivě, rozvoj představivosti a fantazie. Umění vyjádřit se neverbálně pomoci linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky, umění vyjádřit se jazykem-dramatická výchova. Použití různých výtvarných technik, výstavy, dramatické vyjádření určitých situací.

 

14.  Závěr

Přáním vychovatelek školní družiny je, aby děti byly spokojené, slušné a respektovaly se navzájem. Aby činnosti ve školní družině rozvíjely jejich tvořivost a pomohly jim v řešení životních situací.

Ze školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání vychází roční plán školní družiny, který je vždy v závěru školního roku vyhodnocen.