Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podle RVP ZV

"Cesta poznání"

 

 

 

 

 

 

zspostupicelogo.jpg

 

 

 

 

 


Obsah

1. Identifikační údaje. 3

2. Charakteristika školy. 4

2.1. Úplnost a velikost školy. 4

2.2. Vybavení školy. 4

2.3. Charakteristika pedagogického sboru. 4

2.4. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce. 5

2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 5

2.6. Volnočasové aktivity a soutěže. 6

3. Charakteristika ŠVP ZV.. 7

3.1. Zaměření školy. 7

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie. 9

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 11

3.4. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných. 12

3.5. Začlenění průřezových témat. 13

4. Učební plán. 17

4.1. Učební plán 1. stupeň. 18

4.2. Učební plán 2. stupeň. 20

5. Učební osnovy. 22

5.1. Jazyk a jazyková komunikace. 22

5.1.1. Český jazyk a literatura. 23

5.1.2. Anglický jazyk. 43

5.1.3. Německý jazyk. 61

5.2. Matematika a její aplikace. 66

5.2.1. Matematika. 67

5.3. Informační a komunikační technologie. 82

5.3.1. Informatika. 83

5.4. Člověk a jeho svět. 88

5.4.1. Prvouka. 90

5.4.2. Přírodověda. 101

5.4.3. Vlastivěda. 106

5.5. Člověk a společnost. 111

5.5.1. Dějepis. 113

5.5.2. Výchova  občanství 125

5.6. Člověk a příroda. 135

5.6.1. Fyzika. 137

5.6.2. Chemie. 144

5.6.3. Přírodopis. 149

5.6.4. Zeměpis. 157

5.7. Umění a kultura. 167

5.7.1. Hudební výchova. 168

5.7.2. Výtvarná výchova. 183

5.8. Člověk a zdraví 200

5.8.1. Výchova ke zdraví 202

5.8.2. Tělesná výchova. 211

5.9. Člověk a svět práce. 232

5.9.1. Pracovní činnosti 233

6. Hodnocení žáků. 245

6.1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 245

1. Identifikační údaje

Název:               Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Cesta poznání“

 

Předkladatel:

název školy

Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov

REZIDO

600042103

IZO

102002525

IČO

70892598

adresa školy

Školní 153, 257 01 Postupice

ředitelka

Mgr. Miroslava Ottlová

Kontakty:

telefon

317 796 186

e-mail

miroslava.ottlova@zspostupice.cz

www

http://www.zspostupice.cz

 

Zřizovatel:

název zřizovatele

Obec Postupice

IČO

00232521

adresa zřizovatele

Školní 154, 257 01 Postupice

Kontakty:

telefon

317 796 220

e-mail

postupice@chopos.cz

www

http://www.chopos.cz

 

 

Platnost dokumentu od:

 

 

1.9. 2016

č.j.:                       

151/2015

schválen ped. radou:

srpen 2016

schválen Radou školy:

červen 2016

 

 

razítko a podpis:           

 

 

 

 

 

                                                                   

2. Charakteristika školy

2.1. Úplnost a velikost školy

     Naše škola se jmenuje Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov. Pod tímto názvem se skrývá základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Jako základní škola jsme plně organizovanou školou venkovského typu. Vyučujeme žáky v 1. - 9. postupovém ročníku. Od školního roku 1997/98 spojujeme třídy na 1. stupni a žádáme zřizovatele o výjimku z průměrného počtu dětí ve třídě.   

     Budova základní školy byla postavena roku 1951, budova mateřské školy v roce 1977. Kapacita základní školy je 230 žáků, mateřské školy 60 dětí, školní družiny 68 žáků a školní jídelny 300 jídel. Naši školu navštěvuje okolo 110 dětí. Většina dětí je přespolních, sjíždějí se k nám přibližně z 20 osad. Dopravní obslužnost je zajišťována autobusy a vlakem.

     Škola je přirozeným centrem života v obci. K silným stránkám školy patří méně početné třídy, domácké prostředí a bohatá mimoškolní činnost. Máme zkušenosti s integrací žáků se SPUCH, dětí s dysfázií a dětí sluchově postižených.

 

2.2. Vybavení školy

     Naše škola byla postavena v 50. letech minulého století na okraji obce v klidném prostředí. Má dva objekty, v prvním se nachází mateřská škola a ve druhém základní škola. Budova ZŠ tvaru L má přízemí, kde je ředitelna, sborovna a odborné učebny 2. stupně - čeština a hudební výchova, jazyková učebna, dějepis a fyzika a chemie. V mezipatře najdete místnosti školní družiny a tělocvičnu. V prvním patře se žáci učí v kmenových třídách 1. stupně a v odborných pracovnách přírodopisu a zeměpisu, výtvarné výchovy a v počítačové pracovně. V dalším mezipatře se nachází kmenová třída 1. třídy a vedle školní kuchyňka. Třídy jsou vybaveny standardně. Po škole je rozvedena počítačová síť. K dispozici jsou televize, videa, přehrávače...

     V lednu 2009 jsme vybavili třídu českého jazyka interaktivní tabulí a počítači. V dalších letech přibyly ještě dvě interaktivní tabule, z čehož jedna je v multimediální učebně. Materiální vybavení postupně zastarává, snažíme se ho modernizovat. Dbáme na to, aby škola měla čisté a estetické prostory. Na tomto úkolu se podílejí učitelé i žáci. V době přestávek mohou žáci využívat tělocvičnu a oddechové koutky nebo učebnu PC vždy po dohodě s vyučujícím. V posledních letech díky pochopení obecního úřadu jsme provedli řadu oprav a stavebních úprav. Např. celková rekonstrukce rozvodů vody a WC včetně zavedení teplé vody. V roce 2013 celkové zateplení objektu s výměnou střechy, oken, dveří, topení a změnou kotelny z tuhých paliv na plyn.

     Škola je umístěna ve výhodné poloze. Patří k ní velký pozemek, kde se pěstují ovocné stromy, 1. i 2. stupeň má své záhonky, za školou je velké hřiště a doskočiště pro skok do dálky a z boku školy také pozemek s parkovou úpravou a lavičkami. Za školou najdeme nově postavenou venkovní učebnu, kde se při hezkém počasí dá také vyučovat a kterou hojně využívá školní družina. Výborně se hodí pro ekologickou výchovu.

     Budova mateřské školy má dvě patra. V každém je herna, prostor na spaní, jídelna, malá kuchyňka, šatna a sociální zázemí. Nová třída v zadní části objektu byla kompletně přebudována z bývalé kuchyně. K budově patří venkovní prostor s pískovišti a dětským hřištěm. Také tato budova prošla celkovým zateplením s výměnou oken, dveří a kotelny.

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru

          Na škole pracuje sbor  s 11 pedagogy základní školy včetně ředitelky. Dále zaměstnáváme 5 učitelek mateřské školy, 2 vychovatelky, 1 asistenta pedagoga,1 ekonomku, 1 vedoucí jídelny a 2 kuchařky, 3 uklízečky a 1 školníka. Tři pedagogové a obě vychovatelky jsou přijati na zkrácený úvazek. Kromě jedné síly v MŠ jsou všichni kvalifikovaní. Na škole pracuje vystudovaný výchovný poradce, vyškolený metodik ICT, dále koordinátor EVVO, metodik prevence, paní vychovatelka specializovaná na nápravu dysoblastí. Všichni učitelé se dále vzdělávají.

 

2.4. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce

     Škola je zapojena do dlouhodobého projektu EUDAP2, který mapuje patologické jevy. Již několik let probíhá na škole projekt Ovoce a zelenina do škol. Žáci naší školy se účastní i projektů jiných subjektů. V současné době škola nespolupracuje s žádnou školou v zahraničí.

 

2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

     Vedení školy úzce spolupracuje se zřizovatelem, jehož představitelé se zúčastňují školních aktivit. Vedení obce se soustavně a intenzivně zajímá o dění ve škole. Tato spolupráce se dá označit jako velmi kvalitní a s velkým pochopením pro potřeby školy. Dále spolupracujeme také s ekocentry, s místní knihovnou, dětským lékařem, TJ Sokol Postupice, hasiči, sociálním odborem MÚ Benešov a Vlašim,

s Policií ČR, K - centrem, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie, Muzeem umění v Benešově, PPP Benešov, regionálním tiskem, ZŠ v okolí a dalšími regionálními institucemi. Mezi nejznámější patří Posázaví o.p.s.

     Spolupráci s rodiči se snažíme stále prohlubovat. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání především prostřednictvím žákovských knížek. Školu mohou navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době třídních schůzek, které pořádáme minimálně 3x za rok. Jsou pořádány i konzultační dny. O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím dopisů, mailů, ale i webových stránek. Informujeme také prostřednictvím regionálního tisku (Postupický zpravodaj, Jiskra, Benešovský deník, Mladá fronta dnes). Škola pořádá Dny otevřených dveří a akce pro veřejnost. Od roku 2012 je nositelem značky „Rodiče vítáni“.

     Na škole pracuje od roku 2004 spolek Záškolák. Na pravidelných schůzkách 1x měsíčně se scházejí zástupci rodičů z každé třídy. Hlavními cíli sdružení jsou podpora činnosti ZŠ Postupice, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, kulturní rozvoj regionu, obnova a zachování lidových tradic regionu, vytváření pozitivního vztahu občanů k regionu a vytváření a podpora tolerantní a kulturní atmosféry v regionu. Aktivity směřující k naplnění cílů jsou podpora, pořádání a vedení kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, tvorba a realizace programů pro volný čas dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží, jejich vedení ke společensky a zdravotně nerizikovému chování, spolupráce s organizacemi, jejichž činnost souvisí s cíli sdružení, podpora integrace zdravotně postižených občanů, sociálně slabých občanů a národnostních menšin.

     K 1. září 2005 byla dle školského zákona zřízena Školská rada při ZŠ Postupice v počtu 3 členů. Na pravidelných schůzkách řeší otázky související s činností školy. Je propojena s OS Záškolák, protože členka ŠR za rodiče je i členkou OS Záškolák.

     Pro vedení školy je partnerem také Rada dětí, kde své zástupce má 2. – 9. třída.

 

    V otázkách poradenství a diagnostiky žáků se obracíme na Pedagogicko psychologickou poradnu v Benešově a Speciální pedagogické centrum v Benešově.    

     Poradenské služby na základní škole zajišťuje výchovný poradce (s potřebným vysokoškolským vzděláním v oboru výchovné poradenství), školní metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Poradenské služby se zaměřují na:

·  poradenství žákům v oblastech učebních postupů, strategií a stylů, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání

·  poradenství v případě školní neúspěšnosti, při řešení neprospěchu, při prevenci neúspěchu

·  poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů

·  poradenství v obtížných životních situacích žáka, případná pomoc při řešení problémů rodičů v souvislosti s problémy s výchovou dětí

·  kariérové poradenství integrující vzdělávání, informační a poradenskou podporu vhodné volby povolání a pozdějšího profesního uplatnění

·  poradenství při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků se sociálním znevýhodněním

·  poradenství ke vzdělávání žáků talentovaných a mimořádně nadaných

·  metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky

·  poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými pracovišti

     Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s vedením školy a třídním učitelem zajišťuje a organizuje přihlašování a přestup k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Svět práce v 8. a 9. ročníku probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, akčnímu plánování a orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je poskytována široká nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, jsou nabízeny informační materiály o středních školách a trhu práce v regionu. Výchovný poradce poskytuje individuální konzultace pro žáky i rodiče dle jejich potřeb a pravidelně informuje rodiče prostřednictvím třídních schůzek a informačních letáků.

 

   Prevence je v naší škole vnímána jako nezbytná a přirozená součást každodenní výuky a výchovy dětí a neformálně prolíná celým životem školy. Cíle preventivního působení jsou zaměřeny na tyto základní oblasti:

·  výchova ke zdravému životnímu stylu

·  rozvoj a podpora sociálních kompetencí

·  posilování sebedůvěry, vytváření kladných životních postojů a hodnotových žebříčků

·  rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona

     Školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy vytváří Minimální preventivní program školy pro daný rok a koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Velký důraz je kladen na třídnické hodiny ( mapování problémů třídy, vztahů ve třídě, otevřená komunikace o problému…), důležitou součásti preventivního programu je zapojení žáků do volnočasových aktivit. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a v případech varovných signálů metodik prevence koordinuje postup, svolává setkání s rodiči, konzultuje s žáky, nabízí pomoc a poradenství. Při řešení problémů spojených s drogami bude škola postupovat dle doporučeného materiálu MŠMT. Preventivní strategie zahrnuje i případnou spolupráci s institucemi a organizacemi pracujícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 2.6. Volnočasové aktivity a soutěže

   Dlouhodobou součástí působení školy je zapojení dětí 1. - 9. třídy do volnočasových aktivit. Rozvíjíme tak základní dovednosti a komunikační schopnosti žáků, podporujeme tvůrčí činnost talentovaných žáků, kroužky vedou k porozumění sobě samému i druhým, napomáhají ke zvládání vlastního chování, učí žáky vzájemné spolupráci, formují studijní dovednosti, napomáhají primární prevenci sociálně patologických jevů. Děti mají k dispozici výběr z 20 aktivit - patří sem kroužky jazykové, hudební, vzdělávací, sportovní, PC kroužek , ruční práce nebo semináře jako příprava na střední školy. Aktivity se vztahují k průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Aktivity probíhají v jednotlivých zájmových útvarech v odpoledních hodinách. Jsou dlouhodobé – nejméně jedno pololetí školního roku.

     Nedílnou součástí výuky jsou soutěže. Do těchto aktivit se můžou dobrovolně zapojit žáci všech ročníků. Soutěže jsou aktivity krátkodobého a střednědobého charakteru, které napomáhají rozvíjet a prohlubovat studijní dovednosti, rozvíjí spolupráci při řešení problémových a aplikovaných úloh a důvěru ve vlastní schopnosti. Zapojujeme se např. do těchto soutěží:

Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan

Olympiáda z dějepisu

Olympiáda z anglického jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Výtvarné soutěže

Soutěže vztahující se k výchově k občanství (pořádají různé nadace, DDM, Policie ČR...)

Sportovní soutěže ( např. Mc Donalds Cup, Coca Cola Cup, Neveklovský měšec, O pohár Posázaví...)

Tyto aktivity se vztahují k těmto průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

 

          K životu školy patří charitativní činnost. Zasahuje zaměstnance školy i žáky. Tato aktivita nezasahuje do vyučovacího procesu, spočívá ve shromažďování dobrovolných příspěvků. Každým rokem pořádáme Běh Terryho Foxe, následně Běh naděje pro získání peněz na výzkum rakoviny. Spolupracujeme s Fondem Sidus, spolky Život dětem, Benkon a Cpk Chrpa. Posilujeme u žáků pozitivní postoj k životu, vedeme žáky ke štědrosti a uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 

 

     Dobrovolnou aktivitou pro žáky 1. – 9. ročníku je sběr surovin. Probíhá po celý školní rok, nezasahuje do přímé výuky. Spočívá ve sběru starého papíru, elektropřístrojů, baterií, mobilů a rostlinného oleje. Tato aktivita vede žáky k ochraně životního prostředí a k péči o něj a učí žáky vzájemné pomoci. Přirozenou součástí je i třídění odpadu na škole. Nárazově se sbírají víčka od petlahví jako pomoc s charitativním podtextem.

3. Charakteristika ŠVP ZV

ŠVP ZV – 1.verzi schválila pedagogická rada dne 18. 6. 2007, školská rada dne 12. 9. 2007

                  2.verzi schválila pedagogická rada dne 26. 8. 2013, školská rada dne 27. 6. 2013

                  3.verzi schválila pedagogická rada dne 25. 8. 2016, školská rada dne 24. 6. 2016

 

Koordinátorka programu: Mgr. Miroslava Ottlová

 3.1. Zaměření školy 

    Školní vzdělávací program Základní školy Postupice vychází ze všeobecných cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z dlouhodobé koncepce naší školy, která navazuje na tradice školy a prosazuje modernizaci pedagogického procesu i pracovního prostředí. Filosofií vzdělávacího programu je vybavit každého žáka „klíčovými kompetencemi“, které představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích. Jsou klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě.

     Základním cílem koncepce naší školy je poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a bude kultivovat jeho charakter a postoje. Budeme usilovat o to, abychom každého vybavili základními znalostmi a dovednostmi, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit povinnosti svobodného a zodpovědného občana v demokratické společnosti.

     Na utváření klíčových kompetencí se podílí 9 vzdělávacích oblastí s jednotlivými vzdělávacími obory. Realizace výuky v ZŠ probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, očekávané kompetence a učivo všech vzdělávacích oborů. Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech (s možností integrace očekávaných kompetencí a učiva jednotlivých vzdělávacích oborů) ve svém souhrnu směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP.

 

     Název ŠVP „Cesta poznání“ vyjadřuje myšlenku naší vize:

Vzdělávat a vychovávat žáka připraveného pro život v příjemné atmosféře a ve spolupráci s rodiči.

Čeho tedy chceme dosáhnout a kam směřujeme?

• Chceme, aby v naší škole bylo vytvořeno především vstřícné a bezpečné prostředí pro žáky. Pocitem bezpečí chápeme, že žák přichází do školy s důvěrou a beze strachu, že se může svěřit, a vstřícnost znamená, že mu nasloucháme, snažíme se ho pochopit a snažíme se mu pomoci s problémy a starostmi.

• Chceme být otevřenou školou, komunikovat a připravit žáky pro celoživotní vzdělávání.

• Chceme, aby naše škola byla centrem vzdělanosti a kultury v obci.

• Naše žáky povedeme k zodpovědnosti a spolupráci, naučíme je respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

• Chceme navázat na dobré tradice naší školy a budeme usilovat o získání prestiže mezi širokou veřejností. Chceme dál rozvíjet silné stránky naší školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

• Budeme udržovat a upevňovat školní tradice i tradice regionu s aktivním zapojením našich žáků.

• Budeme u žáků rozvíjet vnímavost k lidem, podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí, povedeme je k pozitivním projevům chování, jednání a prožívání životních situací.

• Považujeme za nutné naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, vlastní tvořivosti i zájmu o věci veřejné. Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, které tvoří základ celkové vzdělanosti žáků.

• Budeme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické i duševní zdraví a být za ně odpovědný.

• Budeme žáky učit pěstovat a rozvíjet sociální vztahy s osobní zodpovědností.

• Budeme podporovat multikulturní cítění žáků, čtenářskou gramotnost, komunikaci v cizích jazycích a počítačovou gramotnost.

• Budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, k zodpovědnému a sebekritickému řešení problémů tak, aby byli schopni uplatňovat demokraticky a svobodně svá práva a povinnosti.

• Povedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Budeme je učit toleranci a pomoci k seniorům a handicapovaným občanům.

• Důraz budeme klást na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, protože pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině – žáci s různými vlohami, vlastnostmi, s různou úrovní nadání.

• Chceme, aby žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě – tzn. méně encyklopedických poznatků a více činnostního učení se zaměřením na praxi.

• Do výuky budeme zavádět efektivní metody práce, povedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.

• Povedeme žáky ke správné orientaci při výběru svého budoucího povolání.

• Povedeme žáky k využívání všech dostupných komunikačních a informačních technologií, budeme podporovat využívání výpočetní techniky ve všech předmětech.

• Povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel - zejména pravidel školního řádu, pravidel vzájemného soužití, pravidel silničního provozu.

• Budeme vést žáky k tomu, aby si uvědomili důležitost vzdělání a budeme usilovat o to, aby se naše škola stala místem, na které si každý rád po letech vzpomene a kam se rád vrací.

 

Prostředky dosažení našich cílů:

A. Výchova

• Školní řád

• Školní logo, sounáležitost se školou

• Rada dětí

• Estetika prostředí

• Nástěnky

• Mimořádné dny školního roku

• Vyhodnocování nejlepších žáků

• Třídění odpadu, sběr starého papíru, elektropřístrojů, rostlinného oleje

• Charita

B. Vzdělávání

• Školní vzdělávací program

• Systém péče o žáky se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami

• Systém soutěží

• Nabídka cizích jazyků

• Využívání didaktické techniky

• Počítačová vybavenost a počítačová gramotnost

• Testy – 3., 5., 9. roč.

C. Výchova ke zdravému životnímu stylu

• Školní družina

• Zájmové útvary

• Přestávkové hrací plochy

• Venkovní parkové prostory, stolní tenis, hřiště, altán, ohniště

• Ekologie, pozemky s vlastními výpěstky

• Minimální preventivní program

D. Styk s rodiči, jinými institucemi, propagace

• Systém třídních schůzek

• Den otevřených dveří

• Prezentace školy

• Společenské a kulturní aktivity

• Spolupráce s MŠ a ZŠ regionu

• Spolupráce s Obcí Postupice, TJ Sokol Postupice, Jednotkou dobrovolných hasičů Postupice, Posázaví o.p.s. atd.

• Dopisy, maily informační letáky

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie

     Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel a aktivit, které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Zároveň tvoří důležitý základ pro celoživotní vzdělávání žáků. Za pomoci osvojených vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot je tak každému žákovi umožněno se vhodným způsobem prosadit v osobním životě  i pracovním procesu. Klíčové kompetence, které mají pomáhat žákům při získávání základu všeobecného vzdělávání, jsou podrobně zpracovány u jednotlivých předmětů. Jedná se o následující  klíčové kompetence:

 

KOMPETENCE K UČENÍ

·         vhodně motivujeme žáky

·         vedeme žáky k zodpovědnosti za výsledky svého vzdělání

·         učíme žáky najít smysl celoživotního vzdělávání, učíme je vytvářet pozitivní přístup k učení

·         při zvládání učiva využíváme různé metody a formy práce

·         k lepšímu a snadnějšímu pochopení učiva využíváme didaktické pomůcky, AV techniku, informační a mediální technologie

·         učíme žáky systematicky plánovat a organizovat, vyhodnocovat výsledky své práce i práce druhých, přijmout kritiku

·         vedeme žáky k pochopení a vyhledávání informací a  souvislostí  

·         uplatňujeme individuální přístup k žákům

·         vedeme žáky ke kritickému hodnocení a sebehodnocení, k obhájení vlastního názoru

·         učíme žáky pracovat trpělivě, poučit se z vlastních chyb

·         dáváme žákům prostor na vlastní názor, postupy, nápady

 

KOMPETENCE  K ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ

·         učíme žáky najít správné postupy v řešení problému

·         podporujeme kreativitu každého jedince

·         vybíráme vhodné metody postupů se zřetelem na věk a zkušenosti žáků

·         učíme žáky předcházet problémům

·         vedeme žáky k vyhodnocování správného postupu, k neopakování chyb

·         propojujeme teorii a praxi v souvislosti s řešenými problémy, úkoly

KOMPETENCE  KOMUNIKATIVNÍ

·         vedeme žáky k otevřené a správné komunikaci

·         rozvíjíme u žáků komunikativní dovednosti a návyky

·         učíme žáky komunikovat v různých životních situacích

·         podporujeme zdravé kritické myšlení, sebekritiku

·         učíme žáky prezentovat své názory, zhodnotit výsledky své práce

·         důraz klademe na schopnost obhájit svůj názor

·         rozvíjíme u žáků schopnost vést dialog, diskutovat o problému

·         klademe důraz na jasné, stručné, logické a srozumitelné vyjadřování

·         učíme žáky umění naslouchat druhým

·         seznamujeme žáky s prostředky verbální i nonverbální komunikace

·         rozvíjíme u žáků kulturu projevu a komunikace v mateřském i cizím jazyce

 

KOMPETENCE  SOCIÁLNÍ  A  PERSONÁLNÍ

·         učíme žáky spolupracovat v týmu, ve dvojicích, ve skupině

·         učíme vzájemné pomoci, ohleduplnosti, toleranci

·         rozvíjíme mezilidské vztahy

·         řídíme se společně vytvořenými pravidly

·         dodržujeme jejich plnění

·         učíme žáky zastávat ve skupině, týmu rozlišné role

·         netolerujeme projevy nesnášenlivosti, rasismu, šikany, násilí

·         učíme žáky kriticky myslet , přijmout kritiku svoji i druhých

·         podporujeme asertivní chování

 

KOMPETENCE  OBČANSKÉ

·         podporujeme účast žáků na akcích pořádané školou, obcí

·         podporujeme účast žáků v soutěžích a olympiádách

·         společně vytváříme pocit sounáležitosti se školou, rodinou, veřejností

·         vychováváme svobodného, demokratického občana s vlastním názorem

·         učíme žáky toleranci, ohleduplnosti, zodpovědnosti

·         netolerujeme projevy sociálně patologických jevů, rasismu, agresivity a hrubého chování

·         nabízíme žákům širokou škálu pozitivních aktivit

·         společně řešíme různé životní situace

·         pomáháme najít žákům správné stanovisko v dané situaci

·         učíme žáky řešit a zvládnout problémy, předcházet jim

·         vedeme žáky k nastavení správného žebříčku životních hodnot, k sebeúctě a k úctě k ostatním

·         důsledně dbáme na dodržování pravidel chování

·         učíme žáky citlivému vnímání situací

·         pozitivně působíme na utváření vztahů k ostatním lidem, k přírodě, společnosti

·         učíme žáky nebát se přiznat svoji vlastní chybu ,otevřeně o ní hovořit, nacházet východisko a poučení

 

KOMPETENCE  PRACOVNÍ

·         vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci

·         učíme žáky hledat a vytvářet si správné pracovní návyky a postupy

·         vedeme žáky ke správnému posouzení kvality práce

·         snažíme se žáky vhodně motivovat pro určitou činnost

·         odměňujeme, chválíme za dobře odvedenou práci

·         zajišťujeme žákům tvořivé a bezpečné pracovní prostředí

·         vedeme žáky k dodržování pravidel chování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

·         vedeme žáky k umění prezentace svých výrobků, prací

·         učíme žáky objektivnímu hodnocení ostatních, sebehodnocení

·         cíleně motivujeme žáky při výběru povolání

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

     Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
   Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s Doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podpůrná opatření ve škole spočívají v:

a)      poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b)     úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c)      úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d)     použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e)      úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f)      vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g)     využití asistenta pedagoga,

h)     využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů

i)       poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

     Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace za pomoci podpůrných opatření. Pedagogové neustále diagnostikují své žáky. Pokud si všimnou některých příznaků vývojové  poruchy učení, chování nebo toho, že se žáci dostanou do situací odchylujících se od normy, kdy nepodávají svůj optimální výkon, jsou povinni jim nabídnout pomoc. Pokud má žák potíže pouze v jednom předmětu, zvolí přiměřený postup pro nápravu.  Zároveň informují třídního učitele a výchovného poradce.

     Pokud má žák potíže ve více předmětech, svolá třídní učitel schůzku dotčených učitelů. Společně prodiskutují pomoc žákovi. Ta bude spočívat v sestavení Plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu v předepsaném formuláři. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocení PLPP proběhne vždy po měsíci práce s ním. Podílí se na něm všichni dotčení učitelé, zápis provede třídní učitel. Závěrečné hodnocení, které práci s PLPP uzavře, nastane po 3 měsících. Pokud se žák nezlepšil, svolá třídní učitel a výchovný poradce schůzku s rodiči žáka, kde je informují o výsledku práce s PLPP a dohodnou se s rodiči na vyšetření v PPP. Dále se bude postupovat podle Doporučení, které PPP vydá. Do té doby stále platí PLPP.

     Pokud bude mezi podpůrnými opatřeními individuální vzdělávací plán (IVP),  budou se žáci vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě IVP. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení Doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Ve spolupráci a na Doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny, týkající se těchto žáků. O povolení IVP musí rodiče požádat ředitelku školy, která ho povolí zpravidla na dobu jednoho školního roku. Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. IVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce, má písemnou podobu v předepsaném formuláři. Po povolení IVP všechny údaje zaznamená do školní matriky. Doba realizace IVP je dána platností Doporučení PPP. Při klasifikaci těchto dětí zohledníme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění a hodnotíme je s tolerancí dle školského zákona. Respektujeme individualitu žáka, uplatňujeme diferenciaci  a individualizaci vzdělání, spolupracujeme s odborníky. IVP se vyhodnocuje pravidelně na pedagogických radách s pedagogy a na třídních schůzkách s rodiči.

     V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a  9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. U těchto žáků lze nahradit části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah nahradit vzdělávacím obsahem jiného oboru. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.

3.4. Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

     Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
   Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Podpůrná opatření ve škole budou spočívat v:

a.      předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 

b.     vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;

c.      účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;

d.     obohacování vzdělávacího obsahu;

e.      zadávání specifických úkolů, projektů;

f.      příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;

g.     nabídka zájmových aktivit.

     Pokud takového žáka pedagog identifikuje, postupuje obdobně jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka jsou stejná jako u těchto žáků.

 

3.5. Začlenění průřezových témat

     Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována začleněním do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a také do jednotlivých akcí na 1. i 2. stupni.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

     Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.

     Vztah osobnostní a sociální výchovy k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. „psychohygiena, komunikace, role a situace“. Osobnostní a sociální výchova navazuje na vzdělávací obsah této oblasti a prohlubuje jej. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to zejména k Výchově k občanství a k jejím částem „Člověk ve společnosti“ a „Člověk jako jedinec“. Konkrétně k tématům „lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití“ (Člověk ve společnosti) a „podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj“ (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na učení se praktickým dovednostem spjatým s uvedenými tématy. Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy. Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž výrazně přispívá k oblasti Člověk a svět práce, zejména vybavením dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích.

 

 1. stupeň  Prvouka 2. ročník
 2. stupeň  Výchova ke zdraví 7. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

     Průřezové téma Výchova demokratického občana má interdisciplinární a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje hodnotový fenomén reprezentující syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

     Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností rozumíme „orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti“, přičemž tato orientace není samoúčelná, ale má vyústit ve způsobilost konstruktivně řešit problémy. To znamená řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.

     Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů, nýbrž i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní budou žáci více motivováni k diskusím a projevům svých názorů a budou si tak moci vyzkoušet, co obnáší demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení.

     Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců – občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti. V oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech reflektujících vztah k domovu a vlasti.

     Průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám.

 

 1. stupeň  Prvouka 3. ročník
 2. stupeň  Výchova k občanství 6. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

     Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi. Tu je třeba chápat jako princip prostupující celým základním vzděláváním, který podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím osobním životě.

     Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.

     Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.

Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve výuce se využívají zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí. Na druhém stupni navazuje průřezové téma na vzdělávací oblast Člověk a společnost, využívá, aktualizuje a propojuje poznatky z oboru historie a politické geografie. Prohlubuje porozumění klíčovým historickým a politickým událostem, které ovlivnily vývoj Evropy a světa, měly podstatný význam pro evropskou integraci a začlenění České republiky do integračního procesu. Podstatným základem průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství. Průřezové téma akcentuje v jeho vzdělávacím obsahu sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi. Objasňuje také vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní uvažování, rozhodování a jednání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se průřezové téma uplatňuje při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě.   

     Významnou oblastí pro realizaci průřezového tématu se stává oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Cizí jazyky mají praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro práci s originálními zdroji poznávání života a kultury evropské a světové. Dovednosti osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při práci s internetem, jsou využívány k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o životě a událostech v nich. Tyto informace se následně stávají prostředkem pro orientaci v nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních a zájmových příležitostí a při navazování kontaktů. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura rozvíjí průřezové téma vztah k evropské a světové kultuře. Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání mezikulturních souvislostí při respektování svébytnosti národních a regionálních kultur a jejich přínosu ke kultuře světové. Ozřejmuje smysl záchrany a uchování světového kulturního dědictví. Posiluje se emotivnost a prožitkovost v daném tématu a vícezdrojovost kulturního poznání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví orientuje žáky v kulturně odlišném životním stylu, prostředí a v méně obvyklých situacích. V oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů a idejí olympismu, významu etického a čestného chování v soutěžích.

 

 1. stupeň  Vlastivěda 5. ročník
 2. stupeň  Zeměpis 9. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

     Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak budou moci žáci lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty.

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.

     Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků - příslušníků minorit. Takové klima přispěje ke vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“.

Multikulturní výchova svojí podstatou prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, ICT, Umění a kultura, z oblasti Člověk a příroda se dotýká např. zeměpisu. Vazba na tyto oblasti je dána především tématy, která ze zabývají vzájemným vztahem mezi příslušníky různých národů a etnických skupin.

 

 1. stupeň  Anglický jazyk 3. ročník
 2. stupeň  Anglický jazyk 8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

     Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše - od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická.

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. V oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. V oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. V oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. V oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s globálními jevy a problémy současného světa vede k péči o základní podmínky života. V oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Oblast Umění a kultura poskytuje Environmetální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu s oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.

 

 1. stupeň  Přírodověda 4. ročník
 2. stupeň  Přírodopis 6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

     Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná schopnostem zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře však i z „nových“ médií, která se stávají součástí veřejné komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.

     Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

Mediální výchova má blízkou vazbu na oblast Člověk a společnost, zejména tím, že média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby, umožňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i celosvětovém měřítku. Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.). Propojení s oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Přiblížení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení a to jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah k oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež média využívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Umožňuje seznámení se základními pravidly „filmové“ a „televizní“ řeči, a tím přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit i filmové a televizní artefakty.

 

 1. stupeň  Český jazyk 5. ročník
 2. stupeň  Český jazyk 6. ročník

4. Učební plán

     Cíle a obsah základního vzdělání jsou naplňovány ve vzdělávacích oblastech. Ty zahrnují vzdělávací obory a jim odpovídající předměty, kterým se bude vyučovat a které budou hodnoceny.

 

Poznámky k učebnímu plánu:

     Učební plán ŠVP byl vytvořen v souladu se závaznými pravidly danými RUP (rámcový učební plán). Celková časová dotace je na 1. stupni 118 hodin, na 2. stupni 122 hodin, přičemž nebyla překročena maximální hodinová dotace povolená pro jednotlivé ročníky. Výsledkem základního vzdělání podle naší koncepce bude - umět číst, psát, počítat, orientovat se v cizím jazyce a ovládat práci na počítači. Tomuto jsme přizpůsobili i náš učební plán. Výuka je realizována ve vyučovacích hodinách trvajících 45 minut. Na druhém stupni jsou naukové předměty (Chemie, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis) zpravidla realizovány ve dvou hodinách týdně na žádost učitelů.

 

Jazyk a jazyková komunikace: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy, realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než je vyučovací hodina.

Cizí jazyk: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny a je zařazen povinně do 3. - 9. ročníku. Přednostně je žákům nabídnuta výuka Anglického jazyka.

Další cizí jazyk: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Jedná se o povinný předmět Německý jazyk.

Matematika a její aplikace: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Informační a komunikační technologie: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání.

Člověk a jeho svět: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání.

Člověk a společnost: vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání.

Člověk a příroda: vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání.

Umění a kultura: vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Člověk a zdraví: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání, jeho součástí je i tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základního vzdělávání, na 1. stupni je vzdělávací obsah zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Člověk a svět práce: vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání.

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání, všechna jsou zařazena na 1. i 2. stupeň do jednotlivých předmětů. Průřezová témata jsou integrována do povinných vyučovacích předmětů podle ŠVP ZV „Cesta poznání“.

4.1. Učební plán 1. stupeň

Vzdělávací oblasti

ročník

ročník

ročník

ročník

ročník

dispon.     hod.

  dotace

dotace 

 Vzdělávací obory (předměty)

     1.

     2.

     3.

     4.

    5.

 

   ŠVP

  RVP

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

 

 

 

  42 + 11

    42

Český jazyk a literatura

7 + 2

6 + 3

7 + 2

6 + 2

7 + 2

11

33 + 11

    33

Cizí jazyk

X

X

3

3

3

0

9

9

Matematika a její aplikace

 

 

 

 

 

 

   20 + 5

    20

Matematika

4+1

4 + 1

4+1

4+1

4 + 1

5

20 + 5

    0

Inform. a komunik.technologie

 

 

 

 

 

 

       1

     1

Informatika

X

X

X

X

1

0

1

0

Člověk a jeho svět

 

 

 

 

 

 

     12

    12

Prvouka

1

2

3

X

X

0

6

0

Přírodověda

X

X

X

1

1

0

2

X

Vlastivěda

X

X

X

2

2

0

4

X

Umění a kultura

 

 

 

 

 

 

     12

    12

Hudební výchova

1

1

1

1

1

0

5

0

Výtvarná výchova

1

2

1

2

1

0

7

0

Člověk a zdraví

 

 

 

 

 

 

     10

    10

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

0

10

10

Člověk a svět práce

 

 

 

 

 

 

       5

      5

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

0

5

0

Průřezová témata

p

p

p

p

p

 

Celkem základní

17

18

22

22

23

 

102

102

Celkem disponibilní

3

4

3

3

3

16

16

16

Celkem v ročníku

20

22

25

25

26

 

118

118

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň:

·  Český jazyk (Čj): Povinný předmět. V 1.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 5. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. V 1.- 5. ročníku je předmět posílen vždy o 2 hodiny z disponibilní časové dotace, pouze ve 2. ročníku je předmět posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace, tj.celkem o 11 hodin. Časová dotace je upravena v souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b). 2 vyučovací hodiny týdně mohou být využity k zajištění předmětů speciálně pedagogické péče.

·  Anglický jazyk( Aj): Povinný cizí jazyk. Je nabízen od 3. ročníku, žák v 3 hodinové dotaci týdně absolvuje jeho výuku v každém ročníku až do 9. třídy.

·  Matematika (M): Povinný předmět. V 1.- 5. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, tj. celkem o 5 hodin. Disponibilní hodiny budou využity především k zařazování počítačových programů do výuky a k procvičování a fixaci učiva.

·  Informatika (I): Povinný předmět v 5. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v praktickém životě.

·  Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v 1.-3. ročníku v předmětu Prvouka, ve 4. a 5. ročníku v předmětech Přírodověda a Vlastivěda. Prvouka (Prv): Povinný předmět s dotací 1, resp. 2, resp.3 hodin týdně (celkem 6 hodin). Vlastivěda (Vl): Povinný předmět. Ve 4. i 5. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací (celkem 4 hodiny). Přírodověda (Přv): Povinný předmět. Ve 4. i 5. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 2 hodiny). Do této oblasti je v každém ročníku začleněno 6 hodin tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí- Prv1, Prv2, Prv3, Přv4, Přv5.

·  Hudební výchova (Hv): Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin).

·  Výtvarná výchova (Vv): Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací v 1., 3. a 5. ročníku a dvouhodinovou dotací ve 2. a 4. ročníku (celkem 7 hodin).

·  Tělesná výchova (Tv): Povinný předmět v 1. – 5. ročníku se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny žáky, ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání.

·  Pracovní činnosti (Pč): Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin).

·  Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními: Podpůrná opatření, případně IVP se zařazují na doporučení PPP, podle doporučení se realizují i předměty speciálně pedagogické péče. Jejich osnovy se rozpracují v konkrétních přílohách ŠVP.

·  Akce doplňující vzdělávání: Školní výlety, exkurze, výchovné koncerty, divadelní představení, přednášky, soutěže mohou probíhat v týdnu i o víkendech. Na tyto akce je možné žádat rodiče o finanční příspěvek.

·  Průřezová témata: Jsou integrována do povinných předmětů. Rozvíjejí postoje a hodnoty žáků, proto se hodnotí dovednosti žáků, a ne jejich znalosti.

·  Ochrana člověka za mimořádných událostí: Vyučována minimálně 6 hodin v každém ročníku- Prv1, Prv2, Prv3, Přv4, Přv5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Učební plán 2. stupeň

 

Vzdělávací oblasti

ročník

ročník

ročník

ročník

dispon.     hod.

dotace

dotace

Vzdělávací oblasti (obory)

     6.

     7.

     8.

     9.

  ŠVP

   RVP

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

 

 

  33 + 4

    33

Český jazyk a literatura

3 + 3

4

4+1

4

4

15 + 4

15

Cizí jazyk A

Cizí jazyk N

3

0

3

2

3

2

3

2

0

0

12

6

12

6

Matematika a její aplikace

 

 

 

 

   

  15 + 3

      15

Matematika

3 + 1

4

4 + 1

4 + 1

3

15 + 3

0

Inform. a komunik. technologie

 

 

 

 

   

   1 + 4

      1

Informatika

1 + 1

0 + 1

0 + 1

0 + 1

4

1 + 4

0

Člověk a společnost

 

 

 

 

 

  11 + 1

     11

Dějepis

1 + 1

2

2

2

1

7 + 1

0

Výchova k občanství

1

1

1

1

0

4

0

Člověk a příroda

 

 

 

 

  21 + 4

     21

Fyzika

2

2

1

2

0

7

0

Chemie

X

X

2

2

0

4

0

Přírodopis

1 + 1

2

2

1

1

6 + 1

0

Zeměpis

1 + 1

1 + 1

1

1+1

3

4 + 3

0

Umění a kultura

 

 

 

 

    

     10

     10

Hudební výchova

1

1

1

1

0

4

0

Výtvarná výchova

2

2

1

1

0

6

0

Člověk a zdraví

 

 

 

 

  10 + 1

     10

Výchova ke zdraví

X

0 + 1

1

1

1

2+ 1

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

0

8

0

Člověk a svět práce

 

 

 

 

   3 + 1

      3

Pracovní činnosti

0 + 1

1

1

1

1

3 + 1

0

     

     

 

Průřezová témata

p

p

p

p

 

Celkem základní

21

27

28

28

104

104

Celkem disponibilní

9

3

3

3

18

18

18

Celkem v ročníku

30

30

31

31

122

122

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň:

·  Český jazyk (Čj):. Povinný předmět ve všech ročnících. Je členěn na složky Jazyková výchova, Literární výchova a Komunikační a slohová výchova, které se vzájemně prolínají. V 6. a 8. ročníku je předmět posílen o 3, resp. o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, tj. celkem o 4 hodiny. Důvodem je pokračování v rozvoji čtenářské gramotnosti, rozvoj komunikačních kompetencí a seznámení se s vývojem literatury.

·  Anglický jazyk (Aj): Povinný cizí jazyk. Je nabízen od 3. ročníku, žák v 3 hodinové dotaci týdně absolvuje jeho výuku v každém ročníku až do 9. třídy.

·  Další cizí jazyk (Nj): Povinný předmět, je vyučován jako Německý jazyk od 7. do 9. ročníku ve 2 hodinách týdně. Časová dotace může být upravena, popř. může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP, v souvislosti s přiznanými podpůrnými opatřeními dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.  § 16 odst. 2 písm. b) (od 3. stupně podpůrných opatření).

·  Matematika (M): Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících, ve 6., 8. a 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, tj. celkem o 3 hodiny. Disponibilní hodiny budou využity hlavně na procvičení a fixaci učiva, ale také na zlepšení vztahu k předmětu.

·  Informatika (I): Povinný předmět. V každém ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, tj. celkem o 4 hodiny. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a v praktickém životě.

·  Vzdělávací oblast Člověk a společnost je realizována v předmětech Dějepis a Výchova k občanství. Dějepis (D): Povinný předmět ve všech ročnících. V 6. ročníku je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v souladu s přáním učitelů na dvouhodinové týdenní dotace naukových předmětů. Výchova k občanství (Vo): Povinný předmět ve všech ročnících s dotací 1 hodina týdně.

·  Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována v předmětech Chemie, Fyzika, Přírodopis a Zeměpis. Přírodopis (Př): Povinný předmět ve všech ročnících. V 6. ročníku je Přírodopis posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Zeměpis (Z): Povinný předmět ve všech ročnících. V 6., 7. a 9. ročníku je Zeměpis posílen vždy o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, tj. celkem o 3 hodiny. Důvodem jsou dvouhodinové týdenní dotace předmětů dle přání učitelů. Fyzika (F): Povinný předmět ve všech ročnících. Tyto tři předměty mají dotaci celkem 7 hodin. Chemie (Ch): Povinný předmět v 8. a 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny).

·  Hudební výchova (Hv): Povinný předmět v 6. – 9. ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Jednohodinové týdenní dotace Hv a např. Vv, Pč lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů.

·  Výtvarná výchova (Vv). Povinný předmět v 6. – 9. ročníku. Týdně 2 hodiny v 6. a 7. ročníku, 1 hodina

týdně v 8. a 9. ročníku (celkem 6 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Vv a např. Pč, Hv lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů.

·  Tělesná výchova (Tv): Povinný předmět v 6. – 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin).

Dělí se na Tv pro dívky a pro chlapce, vyučuje se tedy ve skupinách s věkově různými žáky. Součástí může být i sportovní akce, např. lyžařský kurz, bruslení, plavání atd. Na tyto akce je možné žádat rodiče o finanční příspěvek.

·  Výchova ke zdraví (Vz): Povinný předmět v 7. – 9. ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 3 hodin), v 7. ročníku je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.

·  Pracovní činnosti (Pč): Povinný předmět v 6. – 9. ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny), předmět je realizován v tematických okruzích Svět práce, Pěstitelské práce, Chovatelství a Příprava pokrmů v plném rozsahu, částečně v tematickém okruhu Provoz a údržba domácnosti. V 6. ročníku je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Jednohodinové týdenní dotace Pč a např. Vv, Hv lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů.

·  Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními: Podpůrná opatření, případně IVP se zařazují na doporučení PPP, podle doporučení se realizují i předměty speciálně pedagogické péče. Jejich osnovy se rozpracují v konkrétních přílohách ŠVP.

·  Akce doplňující vzdělávání: Školní výlety, exkurze, výchovné koncerty, divadelní představení, přednášky, soutěže, zahraniční zájezdy mohou probíhat v týdnu i o víkendech. Na tyto akce je možné žádat rodiče o finanční příspěvek.

·  Průřezová témata: Jsou integrována do povinných předmětů. Rozvíjejí postoje a hodnoty žáků, proto se hodnotí dovednosti žáků, a ne jejich znalosti.

·  Ochrana člověka za mimořádných událostí: Vyučována minimálně 6 hodin v každém ročníku- Vo6, Vo7, Vz7, Vz8, Vz9, Př9, Ch9.

 

5. Učební osnovy

5.1. Jazyk a jazyková komunikace

     Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.

     Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.

     Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.

     V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

     V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že

vede žáka k:

·  chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj

národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého

a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání

·  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro

rozvoj osobního i kulturního bohatství

·  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání

a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

·  zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení

pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace

·  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými

a literárními prameny i s texty různého zaměření

·  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku

prosazení sebe sama

·  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků,

k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém

textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.

Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

5.1.1. Český jazyk a literatura

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Dovednosti získané v předmětu Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci tohoto předmětu se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci.

Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Mezi těmito složkami nejsou ostré hranice, ale jejich vzdělávací obsah se vzájemně prolíná.

Předmět Český jazyk a literatura je realizován prostřednictvím vyučovacích hodin se začleněním krátkodobých projektů. Vyučovací předmět český jazyk je dotován osmi až devíti vyučovacími hodinami na 1. stupni, čtyřmi až šesti hodinami na druhém stupni. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, nebo multimediální a počítačové učebně. Žáci navštíví alespoň jedno divadelní představení či jinou kulturní akci spojenou s probíraným obsahem literární výchovy ročně. Žáci si osvojené dovednosti a znalosti vyzkoušejí v činnostech organizovaných pro školu a komunitu rodičů a obce.

• V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.

• V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Prohlubují se i obecné intelektové dovednosti žáků, např. dovednost porovnávat různé jevy, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění.

• V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Získané poznatky a prožitky mohou pozitivně ovlivnit postoje žáků, jejich životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

·  chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, jako sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání

·  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství

·  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

·  zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí

·  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření

·  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama

·  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání

Kompetence k učení

·  motivujeme žáky k učení a hledáme společně s nimi smysl učení

·  předkládáme žákům možnosti využívat dovednosti z jazykového vyučování v jiných oblastech

·  zařazujeme činnosti, při kterých žáci plánují, organizují a hodnotí své učení, vedeme žáky k sebehodnocení

·  zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a zpracují informace

Kompetence k řešení problémů

·  vytváříme situace, kdy žáci samostatně hledají pravidla, kterými se řídí dané mluvnické jevy

·  vedeme žáky k tomu, aby nalézali chyby v textu a odůvodnili správné řešení

Kompetence komunikativní

·  vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a dalšími dospělými ve škole i mimo školu

·  vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty

·  vytváříme situace, kdy žáci naslouchají druhým lidem a snaží se jim porozumět

·  vytváříme situace, kdy žáci prezentují výsledky své práce před okolím

·  rozšiřujeme slovní zásobu žáků prostřednictvím literárního i gramatického učiva

Kompetence sociální a personální

·  zařazujeme činnosti, kdy žáci pracují ve dvojicích či v týmech

·  vytváříme příležitosti, kdy si žáci sami stanovují roli v týmu, hodnotí svůj vlastní přínos a práci ostatních členů týmu

·  podporujeme vzájemnou pomoc žáků a vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují

Kompetence občanské

·  vytváříme situace, kdy se žáci mohou aktivně zapojit do kulturních aktivit školy, obce a regionu

·  prostřednictvím četby demonstrujeme pozitivní a negativní chování lidí a důležitost pravidel chování

·  prostřednictvím četby rozvíjíme u žáků schopnost empatie

Kompetence pracovní

·  vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky ocenit jak svoji práci, tak práci druhých

·  vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

1. ročník - dotace: 7 + 3, povinný

Komunikační a slohová výchova 1

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti A

 

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti B

 

 

 

 

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích C

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev D

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru E

 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním F

 

 

 

 

 

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev G

 

 

 

 

 

 

 

Dokáže číst s porozuměním jednoduché texty.

 

 

 

Rozumí mluveným i písemným pokynům přiměřené náročnosti.

 

 

 

 

 

Dokáže volit vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných situacích.

 

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

 

Dodržuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.

 

 

Sedí správně při psaní.

Drží správně tužku.

Dodržuje správné umístění sešitu a jeho sklon.

Provádí přípravné cviky pro uvolňování ruky.

Provádí kresebné cviky velkých tvarů.

 

Obtahuje a píše jednotlivé prvky písmen a číslic (čáry, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky).

Rozlišuje písmeno psací a tiskací.

Píše psací písmena velké a malé abecedy.

Píše slabiky, jednoduchá slova a věty.

Dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby.

Dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět.

Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu.

Ÿ čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)

 

Ÿ naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)

 

 

Ÿ mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba,

 

 

 

 

 

 

Ÿ písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu)

Jazyková výchova 1

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky H

 

 

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen CH

 

odůvodňuje a píše správně: velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat I

Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky (písmena).

Skládá a rozkládá věty, slova, slabiky.

Určuje počet slabik ve slově, počet slov ve větě.

Rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky.

 

Dokáže používat správné tvary podstatných a přídavných jmen podle významu věty.

 

Píše velká písmena u typických vlastních jmen, osob, zvířat.

Píše velká písmena na počátku věty.

Ÿ zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

Literární výchova 1

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku J

 

 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu K

 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších L

Hlasitě čte slova a jednoduché věty se správnou intonací.

Pečlivě vyslovuje.

Dokáže zopakovat přečtenou větu a rozumí jejímu významu.

 

Recituje kratší básnický text a vyjadřuje své pocity z přečteného.

 

Zná některá rozpočítadla, hádanky, říkanky.

Recituje kratší básnický text.

·  poslech literárních textů

·  zážitkové čtení a naslouchání

·  tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

 

 

 

·  základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec; verš, rým

2. ročník - dotace: 6 + 3, povinný

Komunikační a slohová výchova 2

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti

 

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

 

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

 

pečlivě vyslovuje

 

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev

 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

 

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena; kontroluje vlastní písemný projev

 

Snaží se plynule číst s porozuměním jednoduché texty.

 

Dokáže seřadit ilustrace a vypráví podle obrázkové osnovy.

 

Rozumí mluveným i písemným pokynům přiměřené náročnosti.

Reaguje otázkami.

 

Ovládá základní formy společenského styku a respektuje komunikační pravidla.

 

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou výslovnost.

 

Vypráví vlastnímu slovy pohádku, příběh.

 

 

Dokáže vyprávět vlastní zážitek.

Dodržuje posloupnost dějů.

 

Dbá na celkovou úpravu projevu i hygienické pracovní návyky.

 

Zvládá správné tvary písmen abecedy a číslic.

Snaží se psát čitelně a úhledně.

·  čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné)

 

 

 

 

 

 

·  naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné)

 

·  mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, zdvořilé vystupování)

 

 

 

 

 

 

 

 

·  písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní úhledný, čitelný písemný projev; žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, dopis, vypravování, jednoduchý popis

Jazyková výchova 2

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

 

 

 

 

 

 

 

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

 

 

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami

rozlišuje v textu druhy vět

 

 

 

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě; velká písmena na začátku věty a vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Dělí slova na slabiky, určuje počet slabik a dělí slova na konci řádku.

Rozděluje slova na samohlásky a souhlásky.

Rozpozná slabikotvorné r, l.

Odlišuje, správně vyslovuje a píše dlouhé a krátké samohlásky, dvojhlásky.

Odůvodňuje a správně píše ú/ů.

Rozděluje souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné.

 

Vyhledává a třídí slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Umí porovnat významy slov zvláště slova opačného významu.

 

 

Dokáže utvořit jednoduchá souvětí s použitím vhodných spojek.

 

Rozpoznává druhy vět podle postoje mluvčího, zdůvodňuje psaní znamének na konci věty.

 

 

Umí zdůvodnit pravopis daných jevů a správně píše.

Rozlišuje obecná a vlastní jména.

Píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování.

·  zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  slovní zásoba a tvoření slov - slova

·  párové souhlásky na konci slov

·  tvarosloví - slovní druhy

 

 

 

 

·  skladba - věta jednoduchá, jednoduché souvětí

 

 

 

 

 

·  slabiky s -ě-

·  pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

Literární výchova 2

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

přednáší zpaměti

 

 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 

 

 

 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

Recituje zpaměti krátké texty pro děti.

Domýšlí jednoduchý příběh.

 

Vyjadřuje pocity z četby.

Hodnotí vlastnosti postav.

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje poezii a prózu.

Dbá na správnou intonaci.

Účastní se dramatizace.

·  poslech literárních textů

 

 

 

 

·  zážitkové čtení a naslouchání

·  tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

 

·  základní literární pojmy - literární druhy a žánry: hádanka, báseň; kniha, čtenář; divadelní představení, herec; verš, rým

3. ročník - dotace: 7 + 3, povinný

Komunikační a slohová výchova 3

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti A

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh B

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev C

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti D

 

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru E

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost F

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči G

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích H

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení CH

 

 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním I

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev J

Snaží se plynule číst s porozuměním jednoduché texty.

 

Vypravuje jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy.

 

 

Vypravuje na základě vlastních zážitků.

 

Rozumí mluveným i písemným pokynům přiměřené náročnosti.

Reaguje otázkami.

 

Volí vhodné jazykové prostředky.

 

 

Dbá na správnou výslovnost a tempo řeči.

 

Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.

 

 

Procvičuje členění projevu.

 

 

 

Dokáže vytvořit jednoduchý vzkaz.

Umí slušně pozdravit, oslovit a omluvit se.

 

Dbá na celkovou úpravu svého písemného projevu.

 

Upevňuje správné tvary písmen a číslic.

Hledá a opravuje chyby ve svém písemném projevu.

·  čtení - praktické čtení (plynulé)

 

 

 

·  naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné)

·  mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, výslovnost); komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný písemný projev); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin; dopis, popis, vypravování

Jazyková výchova 3

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky K

 

porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná L

 

 

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování M

 

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost N

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru O

 

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves P

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy R

 

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky S

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování T

Odlišuje, správně vyslovuje a píše dlouhé a krátké samohlásky, dvojhlásky.

 

 

 

Dokáže porovnat slova podle významu.

Umí vyhledat v textu slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova příbuzná.

Rozlišuje ve slově kořen, tvoří a vyhledává slova příbuzná.

 

 

Odůvodňuje a správně píše i, y po obojetných souhláskách.

Umí zdůvodnit pravopis daných jevů a správně píše.

Píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování.

 

 

 

 

Snaží se porovnávat a třídit slova podle významu – děj, věc, okolnost, vlastnost.

 

Seznamuje se s názvy slovních druhů.

Poznává podstatná jména, přídavná jména, slovesa…

 

Rozlišuje mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves.

 

Odlišuje větu jednoduchou od souvětí.

Spojuje věty do souvětí.

Určuje počet vět v souvětí.

 

Rozpoznává druhy vět podle postoje mluvčího, zdůvodňuje psaní znamének na konci věty.

 

Odůvodňuje a správně píše i, y po obojetných souhláskách.

Umí zdůvodnit pravopis daných jevů a správně píše.

Píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování.

 

 

·  zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

 

·  slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  tvarosloví - slovní druhy, tvary slov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  skladba - věta jednoduchá a souvětí

Literární výchova 3

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku U

 

 

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností V

 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu X

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Z

Čte s porozuměním literární texty přiměřené náročnosti.

Čte přiměřeně rychle potichu i nahlas.

Přednáší báseň.

 

Orientuje se v textu knih pro děti.

Hledá smysl příběhu.

 

 

Dokáže vyjádřit své pocity z poslechu a četby.

 

Vypráví pohádku a povídku.

Účastní se dramatizace pohádky.

·  poslech literárních textů

·  zážitkové čtení a naslouchání

·  tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

 

 

 

 

 

 

·  základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec; verš, rým

4. ročník - dotace: 7 + 2, povinný

Komunikační a slohová výchova 4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě

 

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

 

 

 

 

 

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Čte se správným přízvukem, intonací a frázováním.

 

Umí odlišit podstatné a okrajové informace v textu.

 

 

Snaží se posoudit úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení.

 

Dokáže reprodukovat obsah sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta.

 

Výstižně a stručně vyřizuje písemné i telefonické vzkazy, vede správně dialog.

 

Dokáže se orientovat v manipulativních informacích z reklam a z masmédií.

 

Dokáže hovořit se správným přízvukem, intonací a frázováním.

 

Volí vhodné slovní formulace v různých situacích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíše dopis s vhodným oslovením a adresou.

 

 

 

Sestavuje osnovu, tvoří nadpis, člení text na odstavce.

Popisuje podle osnovy osoby, věci, děje a činnosti.

 

 

 

 

·  čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)

 

 

 

·  mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)

 

·  písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, postup činnosti; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

Jazyková výchova 4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

 

 

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

 

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

 

 

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

 

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

Rozlišuje synonyma.

Orientuje se ve významu slov více významových.

 

 

 

 

Rozlišuje u jednoduchých slov kořen, část příponou a předponovou.

 

Dokáže odlišit slova spisovná a nespisovná.

 

Uvědoměle používá i, y po obojetných souhláskách.

 

 

 

Určuje vyjádřený podmět a přísudek.

Využívá shody přísudku s holým podmětem při psaní.

 

Vhodně změní větu jednoduchou v souvětí.

Užívá vhodné spojovací výrazy.

 

·  zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)

 

·  slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)

 

·  tvarosloví - slovní druhy, tvary slov

 

 

·  skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice

Literární výchova 4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Dokáže reprodukovat své dojmy z četby, poslechu, pořadu, představení a zaznamenává je.

·  poslech literárních textů

·  zážitkové čtení a naslouchání

·  tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

·  základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec; verš, rým

5. ročník - dotace: 8 + 1, povinný

Komunikační a slohová výchova 5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

 

 

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

 

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Čte se správným přízvukem, intonací a frázováním.

 

Umí odlišit podstatné a okrajové informace v textu.

 

Snaží se posoudit úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení.

 

 

 

 

Dokáže reprodukovat obsah sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta.

 

 

Výstižně a stručně vyřizuje písemné i telefonické vzkazy, vede správně dialog.

Snaží se rozpoznat manipulativní komunikaci v reklamě.

 

Vhodně intonuje v komunikaci.

 

 

Využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému projevu dorozumívání ve škole i v běžném životě.

 

Dokáže vybrat vhodné jazykové prostředky v jednoduchých komunikačních žánrech.

Sestavuje osnovu, tvoří nadpis, člení text na odstavce.

Popisuje podle osnovy osoby, věci, děje a činnosti.

·  čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)

 

 

·  naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)

 

·  mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)

 

 

 

 

 

 

 

·  písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, postup činnosti; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

Jazyková výchova 5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

 

 

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

 

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

 

 

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

 

Odvozuje slova příponami a předponami, rozlišuje koncovku.

 

 

 

 

Dokáže určovat slovní druhy a správně používat jejich tvary v psaném i mluveném projevu.

 

Uvědoměle používá i, y po obojetných souhláskách.

 

Dokáže si zdůvodnit pravopis daných jevů.

 

 

Vyhledává základní větné členy – přísudek, podmět  (holý, rozvitý, několikanásobným, nevyjádřený).

 

Dokáže odlišit větu jednoduchou od souvětí.

Spojuje věty do souvětí.

Určuje počet vět v souvětí.

 

Vhodně změní větu jednoduchou v souvětí.

Užívá vhodné spojovací výrazy.

·  slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)

 

·  tvarosloví - slovní druhy, tvary slov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice

·  pravopis - lexikální a základy syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)

Literární výchova 5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

 

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

 

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

 

při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje své názory a pocity a dokáže je zaznamenat.

 

Podle svých schopností reprodukuje přečtený text.

Snaží se tvořit jednoduché literární texty na dané téma.

 

Na základě vlastních zkušeností rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

 

Snaží se vyjádřit svůj názor při jednoduchém rozboru literárních textů.

Používá elementární literární pojmy.

·  poslech literárních textů

·  zážitkové čtení a naslouchání

 

 

·  tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace

 

·  základní literární pojmy - literární druhy a žánry: bajka, povídka; spisovatel, básník; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

 

 

 

 

 

 

6. ročník - dotace: 3 + 3, povinný

Komunikační a slohová výchova 6

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji

 

využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu

 

 

samostatně připraví a s oporou o text přednese referát

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

 

 

 

 

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci

 

- rozumí čtenému textu

- vyhledá klíčová slova

- vyhledá hlavní myšlenku

  v textu

- vyhledá a vypíše základní

  údaje

 

 

-vyhledá v textu klíčová slova  

-posoudí, zda daná informace  

 vyplývá / nevyplývá z textu

-vyhledá v textu odpověď na

 zadanou otázku

- kriticky hodnotí informace

-vyhledá doplňující informace

-vytvoří vhodný text

 

 

 

 

- vyjadřuje se souvisle

- vybírá vhodná slova

 

 

-analyzuje text a vyvodí závěr

 vyplývající z textu

-rozpozná v textu alespoň

 jeden manipulativní prvek

-sestaví rozhovor

-pozná působení reklamy a

   reklamních triků

 

- uvědomí si tvary spisovného

  a nespisovného jazyka

- najde slovo nevhodně užité

-dokáže odlišit přímou a

  nepřímou řeč

-rozliší základní slohové útvary

-sestaví osnovu

-zvládá grafickou úpravu textu

-zásady dorozumívání,

zásady kultivovaného projevu

-projev připravený i

  nepřipravený

-psaný a mluvený projev

-dopis, adresa

 

 

-výpisky, výtah

-zpráva, oznámení

 

 

 

 

 

 

 

 

-referát, diskuse

 

 

-přání, pozvánka,

-telefonování

 

 

 

-inzerát, reklama

 

 

 

 

 

 

-přímá, nepřímá řeč,

  uvozovací věta

-popis předmětu, popis osoby,

 popis děje, popis pracovního 

  postupu

-vypravování

Jazyková výchova 6

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

 

 

 

 

 

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

 

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

 

 

 

 

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

-odliší spisovný a nespisovný

  jazyk

-rozumí různým významům

  slov

-vysvětlí známá lidová rčení

-utvoří správně nová slova

-určí stavbu slova

-vytvoří české synonymum

  k cizím slovům

 

-orientuje se v jazykových

  příručkách

 -vyhledává v příručkách

 

 

 

-rozlišuje slovní druhy

-určí jejich mluvnické

  kategorie

-řadí zájmena a číslovky ke

  druhům

-vystupňuje přídavná jména

-ovládá základní pravopis

  českých slov

 

 

-rozpozná větu jednoduchou a souvětí

-vyhledá větné členy

- ovládá shodu podmětu s přísudkem

 

 

 

 

 

 

-zvuková stránka řeči

-nahrazování nespisovných

  slov spisovnými

-rozvrstvení národního

  jazyka, obecná čeština, nářečí

-tvorba slov-odvozování

-rozbor morfematický a

  tvaroslovný

- pravopis morfologický

 

-jazykové příručky

 

 

 

 

 

-druhy slov

-podstatná jména konkrétní,

  abstraktní, pomnožná,

  hromadná, látková

- pravopis - lexikální,

  morfologický

-střídání hlásek při

  odvozování

-pravopis skupin hlásek

 

-tvoření vět

-věta a souvětí

- stavba věty, větné členy

  základní i rozvíjející

- pořádek slov ve větě

-pravopis syntaktický

Literární výchova 6

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo

-rozlišuje prózu, drama a poezii

 

-zvládá základní znaky poezie,

  prózy

-recituje

 

 

 

-reprodukuje přečtený text

-vyjadřuje své pocity

  z přečteného textu a návštěvy

   divadelního představení

 

 

 

-odliší báji, bajku, pověst a

  pohádku

 

-literární žánry

 

 

-literární druhy a žánry –

  poezie, próza, drama

-třídění literárních textů

-struktura literárního díla:

  námět, téma, hrdina, verš,

  rým, sloka

-nácvik recitace

 

-čtení, kritické čtení

-prožitkové naslouchání

-volná reprodukce textu

-interpretace literárního textu

-dramatizace

-ilustrace

 

-báje, bajky, pověsti, pohádky

 

 

-populárně naučná, dobrodružná a humoristická literatura

7. ročník - dotace: 4, povinný

Komunikační a slohová výchova 7

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

 

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru

-uspořádá informace v textu s

  ohledem na jeho účel

-předvede samostatný souvislý

  projev ústní i písemný

-kultivovaně a výstižně

  komunikuje

 

 

-dokáže popsat své nálady,

  city

 

 

 

 

 

 

 

 

-používá vhodné jazykové

  prostředky ve slohových

  útvarech

-dokáže vyjádřit

  charakteristické rysy

  popisované osoby

-vytvoří výpisky nebo výtah z

  přečteného textu

-vyhledá klíčová slova

-využívá přímou řeč k

  vytvoření dramatické zápletky

 

 

 

-připravený, nepřipravený

  projev na základě poznámek

  nebo bez poznámek

-referát, diskuse

-oficiální dopis

-žádost, objednávka

 

 

-vyjádření objektivní a

  subjektivní

-sběr informací

- knihovna

-vlastní tvořivé psaní

-zpravodajství, reportáže

 

 

 

 

-výpisky, výklad

-charakteristika

-popis, líčení

-vypravování

-spisovná a nespisovná mluva

-odstavec, stavba textu

Jazyková výchova 7

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

 

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace

 

 

 

 

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

-tvoří, rozlišuje a správně

  používá homonyma,

  antonyma, synonyma

-pozná odborné názvy a

  sousloví

-vysvětlí slova mnohoznačná

-rozumí lidovým rčením

-obohacuje vlastní slovní

  zásobu

 

-zvládá slovní druhy

-rozezná neohebné slovní

  druhy a správně je určí

-určí správně slovesný rod

-dovede stupňovat příslovce.

-řadí příslovce ke druhům

-ovládá rozvíjející větné členy

 

 

-rozliší hlavní a vedlejší věty

-rozezná věty jednočlenné a

  dvojčlenné

-správně používá interpunkci

 

 

 

- slovní zásoba a tvoření slov -význam slova, homonyma,

  synonyma, antonyma,

  odborné termíny

-způsoby tvoření slov

-jazykověda

-pravopis - lexikální,

  morfologický, syntaktický

 

 

-interview

-komunikace verbální a

  neverbální

-slovní druhy

- mluvnické významy a tvary

  slov

-slovesa – třída, rod, vid

-druhy příslovcí

 

- rozvíjející větné

  členy, doplněk

-souvětí- věty hlavní a

  vedlejší, interpunkce

-věty jednočlenné a

  dvojčlenné

Literární výchova 7

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie

 

 

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování

-čte s porozuměním

-uceleně reprodukuje přečtený

  text

-učí se jednoduše popsat

  strukturu a jazyk literárního díla -interpretuje smysl díla vlastními

   slovy

-recituje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-samostatně tvoří vlastní texty

 

 

 

 

 

 

 

-seznámí se s literárními žánry

 

 

 

 

-tvořivé činnosti s literárním

  textem

- přednes vhodných

  literárních textů

- volná reprodukce

  přečteného nebo slyšeného

  textu

-záznam a reprodukce

  hlavních myšlenek

- interpretace literárního

  textu

-struktura literárního díla

  (námět a téma díla, literární

  hrdina, kompozice

  literárního příběhu)

-jazyk literárního díla

  (obrazná pojmenování;

   zvukové prostředky poezie:

  verš, rým, sloka, rytmus;

  přirovnání, volný verš)

 

-dramatizace

-vytváření vlastních textů

-vlastní výtvarný doprovod k

  literárním textům

- způsoby interpretace

  literárních a jiných děl

 

-populárně-naučná literatura

-literatura faktu

- fantazy, sci-fi, epos, legenda, romance

8. ročník - dotace: 4, povinný

Komunikační a slohová výchova 8

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči

 

 

 

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

-napíše objednávku, inzerát,

  stížnost, žádost

-zapojuje se do diskuse

-využívá zásad komunikace a

  pravidel dialogu

 

 

 

 

 

 

 

-s pomocí osnovy dovede

  vypracovat výklad

-sestaví a napíše vlastní

  životopis

-používá vhodné jazykové

  prostředky pro výklad, výtah,

  úvahu

-umí vyjádřit svůj názor

  odpovídajícími jazykovými

  prostředky

 

 -zásady správného

  dorozumívání a

  kultivovaného projevu

-zvukové prostředky jazyka –

  výslovnost, přízvuk,

  frázování

 -prostředky verbální a

  neverbální

-připravený i nepřipravený

  projev

-asertivní chování

 

-referát, diskuse, dialog

-vlastní tvořivé psaní:

  strukturovaný životopis,

  výklad, úvaha

Jazyková výchova 8

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

 

 

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

 

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

-spisovně vyslovuje a píše

  česká a běžně užívaná cizí

   slova

-tvoří správné tvary slov

  přejatých

 

-rozlišuje a příklady v textu

  dokládá nejběžnější způsoby

  obohacování slovní zásoby a

  zásady tvoření českých slov

-rozpoznává přenesená

  pojmenování

 

 

-určuje slovní druhy a jejich

  mluvnické významy 

-rozpozná v textu

  přechodníkové konstrukce

-správně tvoří vidové dvojice

  u sloves

 

 

-určí druhy vedlejších vět

-určí poměry mezi větami hlavními

- určí druhy souvětí

-ovládá interpunkci 

 

-pravopis a skloňování cizích slov

 

 

 

 

- slovní zásoba a její

  obohacování

-vtip, anekdota

-synonyma, synonymie

 

 

 

 

- pravopis - lexikální,

  morfologický, syntaktický

-druhy spojek

-částice

-citoslovce – vyjádření

  expresivity, přísudek

 

 

-rozvíjející větné členy

-věta, souvětí

-pravidla interpunkce

-stavba textu

-pořádek slov ve větě

Literární výchova 8

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty

 

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

-vyhledává informace a klíčová

  slova v textu

-hodnotí získané informace

-reprodukuje hlavní myšlenky

 

 

-uvádí základní literární směry

  a jejich významné

  představitele české a

  světové literatury do konce

  19. století

 

-rozbor díla – námět, téma,

  hrdina, kompozice, jazyk,

  prostředky

 

 

 

-literární druhy a žánry –

v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury do 19. století, typické žánry a jejich představitelé

9. ročník - dotace: 4 + 1, povinný

Komunikační a slohová výchova 9

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru

 

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

 

 

 

 

 

 

 

-rozlišuje subjektivní a

  objektivní sdělení a

  komunikační záměr partnera

  v hovoru

 

 

-rozpozná manipulativní

  komunikaci v masmédiích

 -zaujímá kritický postoj k

  manipulaci

 

-v mluveném projevu vhodně

  užívá verbálních i

  nonverbálních prostředků

  řeči

-využívá zásad komunikace a

  pravidel dialogu v diskusi –

  zapojuje se do diskuse, řídí ji

-dorozumívá se kultivovaně,

  výstižně, jazykovými

  prostředky vhodnými pro

  danou komunikační situaci

-odlišuje spisovný a

  nespisovný projev

- vhodně užívá spisovné

  jazykové prostředky

  vzhledem ke svému

  komunikačnímu záměru

 

-pozitivní a konfliktní

  komunikace

-zdvořilá komunikace

-stavba textu – zápor, ironie

-pořádek slov

 

-reklama, média

 

 

 

 

- neverbální komunikace

 -obohacování slovní zásoby

-veřejná prezentace projevu

-vytvoření projektů na zadané

  téma

-moderování

-funkční styly češtiny

-vypravování

- výklad

-úvaha

-komentář, fejeton

-životopis

-dopis, žádost, objednávka,

  referát,

-popis osoby, charakteristika

-diskuse, polemika, asertivita

 

Jazyková výchova 9

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí

 

 

 

 

 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití

-v písemném projevu zvládá

   pravopis

-zvládá všechny slovní druhy a

  jejich mluvnické kategorie

-orientuje se ve složeném

  souvětí

-používá neúplné věty, vsuvky

  a samostatné větné členy

-rozpozná přechodníkové

  konstrukce v textu a umí je

  nahradit výrazem současného

  jazyka

 

-rozpozná slovanské a světové

   jazyky

-rozlišuje spisovný jazyk,

  nářečí a obecnou češtinu

-zdůvodní jejich použití

 -samostatně pracuje s

  jazykovými slovníky a

  příručkami

-spisovně vyslovuje česká a

 běžně užívaná cizí slova

-seznámí se s vývojem českého

   jazyka

 

 

 

 

 

-pravopis - lexikální,

  morfologický, syntaktický

-přejatách slova

-tvoření slov

-stavba slova

-slovní druhy

-větné vzorce

-vsuvka, samostatný větný

   člen, věta neúplná

-interpunkce

-přechodníky

 

 

-obecné poučení o jazyce –

  čeština (jazyk národní, jazyk

  mateřský), skupiny jazyků

  (slovanské - především

  slovenština - a jiné, jazyky

   menšinové)

-rozvrstvení národního jazyka

   (spisovné a nespisovné

  útvary a prostředky)

-jazyk a komunikace

  (jazyková norma a

  kodifikace)

- kultura jazyka a řeči

- původ a základy vývoje

  češtiny

-jazykové příručky

Literární výchova 9

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

 

 

 

 

 

 

 

 

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

 

 

 

vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

-rozpoznává základní rysy

  výrazného individuálního

  stylu autora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvádí základní literární směry

   a jejich významné

  představitele v české a

  světové literatuře 20. a 21.

   století

 

 

 

-vyhledává informace v

  knihovně i v různých dalších

   informačních zdrojích

 

-jazyk literárních děl – obrazná pojmenování

-přednes vhodných literárních textů

-volná reprodukce přečteného

nebo slyšeného textu

-záznam a reprodukce

hlavních myšlenek

-dramatizace, vytváření

vlastních textů

-na základě osvojených

znalostí literární teorie a

podle svých schopností tvoří

vlastní literární text

-recituje

 

-literární druhy a žánry –

hlavní vývojová období

národní a světové literatury

ve 20. a 21. století

-typické žánry a jejich

představitelé

-literatura faktu

 

-knihovna, katalogizace

-internetové portály o

  literatuře

5.1.2. Anglický jazyk

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Anglický jazyk je vyučován od 3. do 9. ročníku, Německý jazyk od 7. do 9. ročníku.. Hlavním cílem je poskytnout žákům nástroj pro komunikaci při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem a využití internetu. Prostřednictvím cizího jazyka je žák seznamován s reáliemi anglicky a německy mluvících zemí, což ho vede k pochopení jiných kultur. Důraz je proto kladen především na stránku komunikační, která napomáhá tomuto chápání a prohlubuje tak žákovu toleranci k odlišnostem cizojazyčných kultur.Gramatická část předmětu je podřízena části komunikační. Žák je seznamován především s britským modelem angličtiny, ale průběžně také se zvláštnostmi angličtiny americké, a klasickou němčinou.

V počátečním období je nejdůležitější pro probuzení zájmu o výuku cizích jazyků a vytváření pozitivního vztahu k osvojování si cizího jazyka, proto musí být vyučovací hodiny prostoupeny zajímavostmi pro žáky, poutavými činnostmi, hrami a písničkami. V prvním období se snažíme o to, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby přečetl základní slova a jednoduché věty a zapsat je, případně dle instrukcí nakreslit obrázek. Současně s vytvářením jednoduchých vět je vyučována i gramatika a fonetický přepis, žáci procvičují potřebné výrazy a spojení, učí se jím rozumět, číst je, opakovat a obměňovat. Při výuce vhodně využíváme časopisy, videa, práci s počítačem, audiokazety a jiné názorné pomůcky, pro větší přitažlivost výuky jsou i v tomto období zařazovány hry, soutěže, dramatizace a krátkodobé projekty.

Při výuce ve třetím období opakujeme, shrnujeme a prohlubujeme vědomosti z předchozích období, procvičuje se větná skladba, velká pozornost se věnuje poslechu a porozumění a komunikaci v běžných životních situacích.

Hodinová dotace Anglického jazyka na 1. i 2. stupni je po třech hodinách týdně. Hodinová dotace druhého cizího jazyka- Německý jazyk je od 7. ročníku po dvou hodinách týdně.

Výuka probíhá ve vyučovacích hodinách se zařazováním krátkodobých, individuálních nebo skupinových projektů, k čemuž slouží nové zdroje a způsoby získávání informací vedoucí žáka k aktivnímu užití získaných vědomostí (internet, výukové programy na PC, časopisy, knihy, videozáznamy, TV).

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

·  prostřednictvím úkolů a cvičení v učebnici a pracovním sešitě seznamujeme žáka s různými učebními strategiemi cizojazyčného učení

·  žákům jsou předkládány různé způsoby a strategie učení, které můžou využít v dalším samostatném studiu jazyka

·  poznáváním gramatického systému rozvíjíme jeho abstraktní myšlení a vytvářením portfolia vedeme žáky k sebereflexi v procesu učení

Kompetence k řešení problémů

·  tuto kompetenci je rozvíjíme především prostřednictvím projektových úkolů, vyhledáváním informací v referenčních zdrojích (dvojjazyčný slovník, internet, časopisy.) a při dílčích aktivitách a cvičeních , kdy žáci nemají úplné informace a vlastními otázkami a uvažováním musí dojít k výsledku (např. práce s textem jsou žáci vedeni k odhadování neznámých slov apod.)

Kompetence komunikativní

·  výuku primárně zaměřujme na rozvoj cizojazyčných komunikativních dovedností, rovnoměrně zařazujeme poslech, čtení s porozuměním, mluvení i psaní, a to prostřednictvím celé řady aktivit v učebnici, pracovním sešitě při kterých žáky vedeme k vyjadřování vlastních názorů a naslouchání a názorů druhých a adekvátním reakcím na ně

Kompetence sociální a personální

·  v řadě aktivit navozujeme situace vedoucí k párové či skupinové spolupráci žáků. Žáky učíme reagovat na rozdílné názory a prosazovat svá řešení a zároveň naslouchat druhým

·  při spolupráci je učíme postupně docházet k cíli, soustředit se na důležité a spolupracovat s různorodými skupinami lidí

·  prostřednictvím sebehodnocení vedeme žáka k identifikaci svých slabých a silných stránek

Kompetence občanské

·  při výuce představujeme žákům kulturu anglicky a německy mluvících zemí a životem jejich vrstevníků v těchto zemích a rozvíjíme uvažování nad rozdílnostmi kultur, nad občanskými právy a povinnostmi, nad právy a povinnostmi dětí a vztahem k životnímu prostředí

Kompetence pracovní

·  žákům předkládáme úkoly při kterých jsou žáci nuceni využívat dosavadní zkušenosti a v časovém limitu reagovat na nové požadavky. prostřednictvím vytváření portfolia žáky vedeme k bilancování, plánování, stanovování cílů a soustředění na způsoby dosažení těchto cílů

·  v průběhu studia cizího jazyka posilujeme u studentů uvědomění si důležitosti znalosti cizích jazyků pro budoucí pracovní uplatnění

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 

 

3. ročník - dotace: 3, povinný

řečové dovednosti 3

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

 

 

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

 

 

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

Snaží se porozumět jednoduchým instrukcím učitele a adekvátně na ně reaguje.

 

 

 

Začíná se učit základní slovní zásobu.

Snaží se použít slovní zásobu v jednoduchých spojeních.

 

Rozumí přepisu výslovnosti.

 

 

Snaží se porozumět obsahu jednoduchého krátkého sdělení s vizuální oporou.

 

Snaží se porozumět jednoduchému krátkému textu, je – li pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností.

Používá vizuální oporu.

 

S vizuální předlohou se snaží psát krátké věty.

 

 

Snaží se krátce popisovat běžné životní situace s vizuální oporou.

 

Na základě vlastních zážitků se snaží vyprávět jednoduchý příběh.

Snaží se hovořit o osobách, místech a věcech z každodenního života.

 

Jednoduše popisuje události týkající se rodiny, školy, volného času,…

Tvoří a píše jednoduché věty o sobě, kamarádovi, členech rodiny,…

·  zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

 

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem

 

· mluvnice – základní gramatické struktury (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, kalendářní rok ( svátky), zvířata

 

4. ročník - dotace: 3, povinný

Poslech s porozuměním 4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností A

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu B

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu C

Rozumí jednoduchým instrukcím učitele a adekvátně na ně reaguje.

 

 

 

Snaží se porozumět obsahu jednoduchého krátkého sdělení s vizuální oporou.

 

 

 

 

Snaží se porozumět jednoduchému krátkému textu, je – li pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností.

Používá vizuální oporu.

· zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)

 

 

 

 

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem

 

 

· tematické okruhy – domov, volný čas, kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a počasí

Mluvení4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

se zapojí do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se D

 

 

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat E

 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá F

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám k danému tématu.

Dokáže pozdravit a rozloučit se.

 

Jednoduše sdělí informace týkající se rodiny, školy, volného času,…

Tvoří jednoduché věty o sobě, kamarádovi, členech rodiny,…

 

Porozumí jednoduché otázce a dokáže na ni odpovědět.

Je schopen tvořit jednoduché otázky.

 

 · zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky

 

 

 

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí je používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem

 

· tematické okruhy – domov, volný čas, kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a počasí

 

· mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

Čtení s porozuměním4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům G

 

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu H

Pracuje s jednoduchým textem a snaží se mu porozumět.

V textu je schopen vyhledat potřebnou informaci.

Pochopí obsah krátkého textu, pokud má k dispozici vizuální oporu.

 

· zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

 

· tematické okruhy – domov, volný čas, kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a počasí

Psaní4

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života CH

 

Vyplní osobní údaje do formuláře I

Dokáže napsat několika větami krátký text popisující běžné životní situace.

Sestaví a zapíše krátký text týkající se osob, míst, věcí a událostí týkajících se každodenního života.

Zná své osobní údaje a dokáže je zapsat do daného formuláře.

 

 

 

· grafická podoba jazyka – vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

· tematické okruhy – domov, volný čas, kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda a počasí

 

 

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v probíraných tematických okruzích, práce se slovníkem

· mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět

5. ročník - dotace: 3, povinný

Poslech s porozuměním 5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností A

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu B

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu C

Rozumí jednoduchým instrukcím učitele a adekvátně na ně reaguje.

 

 

 

Snaží se porozumět obsahu jednoduchého krátkého sdělení s vizuální oporou.

 

 

 

Snaží se porozumět jednoduchému krátkému textu, je – li pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností.

Používá vizuální oporu.

 

· zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)

 

 

 

 

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem

 

· tematické okruhy – domov, volný čas, škola, rodina, povolání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, dny v týdnu, měsíce), zvířata

Mluvení5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

se zapojí do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se D

 

 

 

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat E

 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá F

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám k danému tématu.

Dokáže pozdravit a rozloučit se.

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace.

 

Jednoduše sdělí informace týkající se rodiny, školy, volného času,…

Tvoří jednoduché věty o sobě, kamarádovi, členech rodiny,…

Porozumí jednoduché otázce a dokáže na ni odpovědět.

Je schopen tvořit jednoduché otázky.

 

 · zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky

 

 

 

 

 

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí je používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem

 

· mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

· tematické okruhy – domov, volný čas, škola, rodina, povolání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, dny v týdnu, měsíce), zvířata

Čtení s porozuměním5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům G

 

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu H

Zdokonaluje se v práci s jednoduchým  textem a snaží se mu porozumět.

V textu je schopen vyhledat potřebnou informaci.

Pochopí obsah krátkého textu, pokud má k dispozici vizuální oporu.

 

· zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

 

· tematické okruhy – domov, volný čas, škola, rodina, povolání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, dny v týdnu, měsíce), zvířata

Psaní5

výstupy

konkretizované výstupy

učivo

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života CH

 

 

 

Vyplní osobní údaje do formuláře I

Dokáže napsat několika větami krátký text popisující běžné životní situace.

Sestaví a zapíše krátký text týkající se osob, míst, věcí a událostí týkajících se každodenního života.

 

 

 

Zná své osobní údaje a dokáže je zapsat do daného formuláře.

· grafická podoba jazyka – vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

· slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v probíraných tematických okruzích, práce se slovníkem

· tematické okruhy – domov, volný čas, škola, rodina, povolání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, dny v týdnu, měsíce), zvířata

 

· mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět

 

6. ročník - dotace: 3, povinný

Poslech s porozuměním   6

výstupy

 

učivo

*                   žák

*                   rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

 

 

 

 

 

*                   rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah).


 

 

 

 


- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje)
- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

  

 

 

 

 

 

 

·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonaci slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, řadové číslovky, názvy měsíců, vyjádření blízké budoucnosti, počitatelnost- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – popis lidí, počasí, škola, školní rok v Británii, zvířata, nemoci, pocity, nálady, jídlo, nákupy

mluvení  6

výstupy

 

učivo

žák

*                   se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech

 

 

 

*                   vypráví jednoduchý příběh či událost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

 

-osloví neznámého, reaguje na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování

-omluví se, reaguje na omluvu

- poděkuje a reauje na poděkování

- požádá o pomoc, službu, informaci

-vyjádří své přání, souhlas/ nesouhlas

 

 

 

 

-popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

v minulosti, přítomnosti nebo plánované budoucnosti.   
 

 

 

- vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého života či života rodiny nebo školy

- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí 

- popíše plány, minulé zážitky

 

 

 

- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije

- charakterizuje každodenní činnosti a potřeby a způsob života

 ·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, řadové číslovky, názvy měsíců, vyjádření blízké budoucnosti, počitatelnost- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – popis lidí, počasí, škola, školní rok v Británii, zvířata, nemoci, pocity, nálady, jídlo, nákupy

čtení s porozuměním   6

výstupy

 

učivo

 

žák

*                   vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

 

 

 

*                   rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

 

 

 

- porozumí tématu textu 

 

 

 

 

 

- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, řadové číslovky, názvy měsíců, vyjádření blízké budoucnosti, počitatelnost- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – popis lidí, počasí, škola, školní rok v Británii, zvířata, nemoci, pocity, nálady, jídlo, nákupy

 

psaní   6

výstupy

 

učivo

žák

*                   vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

*                    

*                    

 

 

*                    

*                   napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

*                    

*                    

*                    

 

 

 

*                    

*                   reaguje na jednoduché písemné sdělení

 

-pochopí, jak vyplnit kolonky jméno, příjmení, pohlaví, věk, povolání, bydliště, země

-seznámí se se základními typy formulářů

 

 

- představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a jaké jsou jeho zájmy
- představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní, umí a jaké jsou jejich zájmy

 

 


- napíše krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz
- sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)

 

 

 · grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, řadové číslovky, názvy měsíců, vyjádření blízké budoucnosti, počitatelnost- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – popis lidí, počasí, škola, školní rok v Británii, zvířata, nemoci, pocity, nálady, jídlo, nákupy

7. ročník - dotace: 3, povinný

Poslech s porozuměním   7

výstupy

 

učivo

*                   žák

*                   rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

 

 

 

 

 

*                   rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah).


 

 

 

 


- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje)
- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonaci slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový,  vyjádření blízké budoucnosti, čas budoucí, stupňování přídavných jmen, příslovce, modální slovesa- can, must, should, předložky času a místa- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – rodina, domov, bydlení, kulturní život, oblečení, sport, volný čas, záliby, život v budoucnosti, cestování, moderní technologie a média, USA

 

mluvení  7

výstupy

 

učivo

žák

*                   se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech

 

 

 

 

*                   vypráví jednoduchý příběh či událost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

 

-osloví neznámého, reaguje na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování

-omluví se, reaguje na omluvu

- poděkuje a reauje na poděkování

- požádá o pomoc, službu, informaci

-vyjádří své přání, souhlas/ nesouhlas

 

 

 

 

 

-popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

v minulosti, přítomnosti nebo plánované budoucnosti.   
 

 

- vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého života či života rodiny nebo školy

- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí 

- popíše plány, minulé zážitky

 

 

 

- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije

- charakterizuje každodenní činnosti a potřeby a způsob života

 

 ·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový,  vyjádření blízké budoucnosti, čas budoucí, stupňování přídavných jmen, příslovce, modální slovesa- can, must, should, předložky času a místa- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – rodina, domov, bydlení, kulturní život, oblečení, sport, volný čas, záliby, život v budoucnosti, cestování, moderní technologie a média, USA

čtení s porozuměním   7

výstupy

 

učivo

 

žák

*                   vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

 

 

 

*                   rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

 

 

 

- porozumí tématu textu 

 

 

 

 

 

- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

 

·  zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový,  vyjádření blízké budoucnosti, čas budoucí, stupňování přídavných jmen, příslovce, modální slovesa- can, must, should, předložky času a místa- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – rodina, domov, bydlení, kulturní život, oblečení, sport, volný čas, záliby, život v budoucnosti, cestování, moderní technologie a média, USA

 

psaní   7

výstupy

 

učivo

žák

*                   vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

*                    

*                    

 

 

*                    

*                   napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

*                    

*                    

*                    

 

 

 

*                    

*                   reaguje na jednoduché písemné sdělení

 

-pochopí, jak vyplnit kolonky jméno, příjmení, pohlaví, věk, povolání, bydliště, země

-seznámí se se základními typy formulářů

 

 

- představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a jaké jsou jeho zájmy
- představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní, umí a jaké jsou jejich zájmy

 


- napíše krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz
- sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 · grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový,  vyjádření blízké budoucnosti, čas budoucí, stupňování přídavných jmen, příslovce, modální slovesa- can, must, should, předložky času a místa- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – rodina, domov, bydlení, kulturní život, oblečení, sport, volný čas, záliby, život v budoucnosti, cestování, moderní technologie a média, USA

8. ročník - dotace: 3, povinný

Poslech s porozuměním   8

výstupy

 

učivo

*                   žák

*                   rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

 

 

 

 

 

*                   rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah).


 

 

 

 


- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje)
- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

  

 

·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonaci slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, velká čísla rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – volba povolání, nákupy, móda, oblečení, život v minulosti, péče o zdraví, stravovací návyky, slavné osobnosti, plány do budoucna, Londýn, New York, Kanada, Spojené království

mluvení  8

výstupy

 

učivo

žák

*                   se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech

 

 

 

 

*                   vypráví jednoduchý příběh či událost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

 

-osloví neznámého, reaguje na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování

-omluví se, reaguje na omluvu

- poděkuje a reauje na poděkování

- požádá o pomoc, službu, informaci

-vyjádří své přání, souhlas/ nesouhlas

-zeptá se na cestu

-popíše trasu cesty

 

 

-popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

v minulosti, přítomnosti nebo plánované budoucnosti.   
 

 

 

- vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého života či života rodiny nebo školy

- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí 

- popíše plány, minulé zážitky

 

 

 

- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije

- charakterizuje každodenní činnosti a potřeby a způsob života

 

 ·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, velká čísla rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – volba povolání, nákupy, móda, oblečení, život v minulosti, péče o zdraví, stravovací návyky, slavné osobnosti, plány do budoucna, Londýn, New York, Kanada, Spojené království

čtení s porozuměním   8

výstupy

 

učivo

 

žák

*                   vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

 

 

 

*                   rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

 

 

 

- porozumí tématu textu 

 

 

 

 

 

- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

 

·  zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, velká čísla rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – volba povolání, nákupy, móda, oblečení, život v minulosti, péče o zdraví, stravovací návyky, slavné osobnosti, plány do budoucna, Londýn, New York, Kanada, Spojené království

 

psaní   8

výstupy

 

učivo

žák

*                   vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

*                    

*                    

 

 

*                    

*                   napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

*                    

*                    

*                    

 

 

 

*                    

*                   reaguje na jednoduché písemné sdělení

 

-pochopí, jak vyplnit kolonky jméno, příjmení, pohlaví, věk, povolání, bydliště, země

-seznámí se se základními typy formulářů

 

 

- představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a jaké jsou jeho zájmy
- představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní, umí a jaké jsou jejich zájmy

 


- napíše krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz
- sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)

 

 

 

 · grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, velká čísla rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – volba povolání, nákupy, móda, oblečení, život v minulosti, péče o zdraví, stravovací návyky, slavné osobnosti, plány do budoucna, Londýn, New York, Kanada, Spojené království

9. ročník - dotace: 3, povinný

Poslech s porozuměním   9

výstupy

 

učivo

*                   žák

*                   rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu (obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah).


 

 

 

 

 

 

 


- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje)
- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

  

 

·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonaci slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, první kondicionál, trpný rod- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – život mladých lidí, záliby, příroda a město, reálie VB, Austrálie a USA, počasí, ochrana života na zemi, společnost a její problémy

mluvení  9

výstupy

 

učivo

žák

*                   se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i neformálních situacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech

 

 

 

*                   vypráví jednoduchý příběh či událost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*                   popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

 

-osloví neznámého, reaguje na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování

-omluví se, reaguje na omluvu

- poděkuje a reauje na poděkování

- požádá o pomoc, službu, informaci

-vyjádří své přání, souhlas/ nesouhlas

-zeptá se na cestu

-popíše trasu cesty

 

 

-popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života

v minulosti, přítomnosti nebo plánované budoucnosti.   
 

 

 

- vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého života či života rodiny nebo školy

- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí 

- popíše plány, minulé zážitky

 

 

 

- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije

- charakterizuje každodenní činnosti a potřeby a způsob života

 ·  zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, první kondicionál, trpný rod- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – život mladých lidí, záliby, příroda a město, reálie VB, Austrálie a USA, počasí, ochrana života na zemi, společnost a její problémy

čtení s porozuměním   9

výstupy

 

učivo

 

žák

*                   vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

 

 

 

*                   rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

 

 

 

- porozumí tématu textu 

 

 

 

 

 

- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět
- porozumí tématu krátkého textu 

 

·  zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, první kondicionál, trpný rod- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – život mladých lidí, záliby, příroda a město, reálie VB, Austrálie a USA, počasí, ochrana života na zemi, společnost a její problémy

psaní   9

výstupy

 

učivo

žák

*                   vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

*                    

*                    

 

 

*                    

*                   napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

*                    

*                    

*                    

 

 

 

*                    

*                   reaguje na jednoduché písemné sdělení

 

-pochopí, jak vyplnit kolonky jméno, příjmení, pohlaví, věk, povolání, bydliště, země

-seznámí se se základními typy formulářů

 

 

- představí se, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a jaké jsou jeho zájmy
- představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní, umí a jaké jsou jejich zájmy

 


- napíše krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz
- sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)

 

 

 

 · grafická podoba jazyka – ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

 

·  slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím

 

·  mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas, vyjádření blízké budoucnosti, čas předpřítomný, modální slovesa "can", "must", frázová slovesa, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, první kondicionál, trpný rod- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění

 

·  práce se slovníkem

 

·  tematické okruhy – život mladých lidí, záliby, příroda a město, reálie VB, Austrálie a USA, počasí, ochrana života na zemi, společnost a její problémy

5.1.3. Německý jazyk

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v oblasti doplňujících vzdělávacích oborů. Doplňuje a rozšiřuje základní vzdělávání. Je realizován formou povinně volitelného předmětu. Výuka je zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky a umožňuje žákům osvojit si vedle hlubších znalostí jednoho cizího jazyka základy komunikace v dalším cizím jazyce.

Učební plán školy vyčleňuje na tento předmět následující časovou dotaci:

7. ročník 2 hodiny týdně

8. ročník 2 hodiny týdně

9. ročník 2 hodiny týdně

Obsahem výuky je rozvíjení řečových dovedností, které se realizuje na základě osvojení přiměřeného rozsahu jazykových prostředků a zeměvědných poznatků. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Důraz je kladen na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní a písemný projev. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum.

Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu a imitaci. Vyučovací hodiny jsou různého typu – frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, samostatná práce (procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem apod.). Při výuce jsou využívány příležitostně cizojazyčné texty z časopisů a audionahrávky.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

·  vedeme žáky k efektivnímu získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů

·  motivujeme žáky v jejich práci potřebou naučit se určité výrazy

·  žákům pomáháme zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly (snažit se zareagovat, i když ne všemu rozumím, cvičením dosahovat zlepšení)

·  učíme žáky nechápat chybu jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení

·  umožňujeme žákům základní pochopení systému gramatiky

·  vytváříme s žáky portfolio

Kompetence k řešení problémů

·  vedeme žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby při odvozování nových výrazů z kontextu

·  vytváříme modelové situace k orientaci žáka v cizím jazykovém prostředí

·  podporujeme u žáků snahu řešit úkoly v učebnici a v pracovním sešitě podle zadání samostatně. Umožňujeme jim spolupracovat při řešení problémů

Kompetence komunikativní

·  pomáháme žákům formulovat a vyjadřovat myšlenku a sdělit ji tak, aby partner rozuměl

·  zařazujeme cvičení k rozšiřování slovní zásoby

·  učíme žáky schopnosti reakce na slyšené a psané

·  vedeme žáky k využití intonace, důrazu a melodie hlasu

Kompetence sociální a personální

·  podporujeme týmovou spolupráce, práci ve dvojicích a ve skupinách

·  zařazujeme cvičení na rozlišení a respektování rolí

·  motivujeme žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých

Kompetence občanské

·  vedeme žáky k zodpovědnému plnění zadaných úkolů

·  umožňujeme jim uvědomit si tradice české ve srovnání s jinými

·  vybízíme k dodržování pravidel

Kompetence pracovní

·  umožňujeme vyhledávání informací a materiálů potřebných pro práci v hodinách

·  začleňujeme do hodin práci se slovníkem a schématem

·  podporujeme formování pracovních návyků – vedení sešitu, psaní slovíček, portfolio, …

·  začleňujeme hodnocení vlastní práce žáka a práce jeho skupiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník - dotace:  2, Povinný (Další cizí jazyk)

RECEPTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 7

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby A

- rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám B

- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje C

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku D

- používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník E

Poslech: Rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají žáka, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně.

 

Čtení: Rozumí některým známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.

·  základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování,

představování

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

PRODUKTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 7

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů F

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace

G

Konverzace: dospěje k jednoduchému způsobu konverzace za předpokladu, že protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat, co se pokouším říci. Postupně klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo známých tématech.

 

Souvislý mluvený projev: vypráví jednoduchým způsobem o sobě, své rodině, kamarádech a svých koníčcích

 

Psaní: napíše krátké jednoduché vzkazy a stručná sdělení

·  základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování,

představování

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

8. ročník - dotace:  2, Povinný (Další cizí jazyk)

RECEPTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 8

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby A

- rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám B

- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje C

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku D

- používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník E

Poslech: Rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají žáka, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně.

 

Čtení: Rozumí některým známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.

·  jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost

·  tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

PRODUKTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 8

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů

F

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace

G

- napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět H

Konverzace: dospěje k jednoduchému způsobu konverzace za předpokladu, že protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat, co se pokouším říci. Postupně klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo známých tématech.

 

Souvislý mluvený projev: vypráví jednoduchým způsobem o sobě, své rodině, kamarádech a svých koníčcích

 

Psaní: napíše krátké jednoduché vzkazy a stručná sdělení

·  jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost

·  tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

INTERAKTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 8

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace CH

 

·  jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost

·  tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

9. ročník - dotace:  2, Povinný (Další cizí jazyk)

RECEPTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 9

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby A

- rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám B

- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje C

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku D

- používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník E

Poslech: Rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají žáka, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně.

 

Čtení: Rozumí některým známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích.

·  tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

PRODUKTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 9

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace F

- napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět G

Konverzace: dospěje k jednoduchému způsobu konverzace za předpokladu, že protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže formulovat, co se pokouším říci. Postupně klade a zodpovídá jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo známých tématech.

 

Souvislý mluvený projev: vypráví jednoduchým způsobem o sobě, své rodině, kamarádech a svých koníčcích

Psaní: napíše krátké jednoduché vzkazy a stručná sdělení

·  tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

 INTERAKTIVNÍ  ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 9

výstupy

Konkretizované výstupy

učivo

- zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace H

 

·  tématické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy,

příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·  slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov -

věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

 

5.2. Matematika a její aplikace

     Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.

5.2.1. Matematika

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy. V tématickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tématický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálních situací.

V dalším tématickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí v běžném reálném světě, uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Žáci pracují s tabulkami, diagramy a grafy.

V tématickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, povrh a objem a zdokonalovat svůj grafický projekt.

V tématickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy uplatňují žáci logické myšlení. Tyto úlohy by se měly prolínat všemi tématickými okruhy. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.