Základní škola a Mateřská škola Postupice

Školní 153, 257 01 Postupice

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Postupice

č.j. 68/2016

Účinnost od: 1. 1. 2017

Spisový znak: 1.2

Skartační znak: A 5

 

obecná ustanovení

·         vnitřní řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny.

·         hlavním posláním školní družiny je zabezpečit zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti dětí a dohled nad nimi.

·         školní družina je určena pro děti 1.-5. ročníku.

 

 A. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKÚ A ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ

 1. práva a povinnosti žáků

žáci mají  právo:

·         účastnit se výchovné práce ve školní družině

·         na odpočinek

·         užívat celé prostředí školní družiny

·         podílet se na plánování programu

·         na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se jich týkají

·         na ochranu před fyzickým a psychickým násilím

·         obrátit se na všechny pedagogické pracovníky se svými dotazy, podněty nebo připomínkami.

žáci jsou povinni:

·         řádně docházet do školní družiny-pro přijaté žáky je docházka do školní družiny povinná

      dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž    

      byli seznámeni

·         plnit pokyny pedagogických pracovníků školy

·         dodržovat pravidla slušného chování

·         při vstupu do školní družiny žáci pozdraví, před odchodem se rozloučí, při vstupu dospělého zdraví žáci obvyklým způsobem

·         oznámit odchod ze školní družiny

·         bez svolení vychovatelky žáci neopouštějí prostory družiny

·         nenosit do družiny větší obnos peněz nebo cenné předměty-za ztrátu nebo poškození školní družina neodpovídá

·         dodržovat základní hygienická pravidla, pečovat o svůj zevnějšek

·         při zaměstnání neopouštět bez dovolení své místo a pracovat podle pokynů vychovatelky

2. práva a povinnosti zákonných zástupců

zákonní zástupci mají právo:

·         na informace o svém dítěti

·         vznést připomínky a podněty k činnosti školní družiny

zákonní zástupci jsou povinni:

·         zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školní družiny

·         uhradit příspěvek- příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven: 75,- Kč/ měsíc, vybírá se ve dvou splátkách: 300,- Kč do 30.9. a 450,- Kč do 31.1. Peníze jsou použity výhradně pro  zájmovou činnost dětí  ( stolní hry, stavebnice, výtvarná a pracovní činnost, sportovní potřeby atd.)

·         informovat o změně zdravotní způsobilosti žáka

·         dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve školní družině

·         oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku a změny v těchto údajích

 3. pravidla chování žáků ve školní družině

·         žák se chová slušně k dospělým a dětem

·         žák svým chováním a jednáním neruší ostatní

·         dbá pokynů vychovatelky

·         ve  školní družině jsou si všichni žáci rovnocenní, ochotně pomáhají slabším a mladším. Vznikne - li spor a nedohodnou - li  se, požádají o vyřešení vychovatelku, závažnější kázeňské přestupky oznámí vychovatelka školní družiny ředitelce školy a zákonným zástupcům žáka.

 

 B. PROVOZ A VNTŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. provozní doba

·         provozní doba ve školní družině je stanovena: od 6:40 do 7:40 hodin                                                        a od 11:30 do 16:45 hodin

2. užívané místnosti a prostory

·         kreslírna, relaxační místnost, herna, televizní místnost, počítačová učebna s internetem, kuchyňka, tělocvična, zahrada a hřiště

3. přihlášení a odhlášení dětí ze školní družiny

·         provoz školní družiny je určen pro děti 1.-5. ročníku

·         do školní družiny jsou žáci přijati  na základě rozhodnutí ředitelky školy, první podmínkou je odevzdání   řádně vyplněného zápisového listu

·         rodiče mohou přihlásit a odhlásit žáka z družiny kdykoliv během školního roku   

4. vyloučení dětí ze školní družiny

·         ředitelka školy má právo vyloučit dítě ze ŠD za ŠD nebo  při  opakovaných kázeňských problémech žáka. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické  útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení.

5. podmínky docházky do školní družiny a vyzvedávání žáků ze školní družiny

·         pro přijaté žáky je docházka do ŠD povinná

·         pro uvolnění žáka je nutná písemná omluvenka se jménem žáka, datem a hodinou uvolnění, podepsaná zákonným zástupcem žáka s formulací „přebírám odpovědnost“. Telefonická  nebo  ústní dohoda není možná.

·         při mimořádných odchodech ze ŠD podají rodiče zprávu písemně. Žáci mohou  

odcházet v těchto hodinách: 12,30;13,30;14,10;14,45; 15,30;16,00;16,30;16,45 hod. Pokud žák tuto dobu neodchází sám, rodič oznámí odchod u vychovatelky ŠD. Jinak žáci odcházejí podle závazně vyplněné přihlášky do ŠD.

·         za žáka, který se do ŠD nedostavil, škola nezodpovídá  

6. postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka

·         pokud žák zůstane v ŠD po zavírací době, volá se OSPOD Benešov, pak Městská Policie  Benešov

7. provoz školní družiny v době školních prázdnin

·         v době školních prázdnin není činnost školní družiny zajištěna

8. pitný režim ve školní družině

·         pitný režim je zajištěn  ze ŠJ

9. doporučení pro pobyt v ŠD

·         žáci by měli mít do odpolední družiny věci na převlečení (starší tepláky, bunda)

 

C. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  ŽÁKŮ

1.      Bez svolení vychovatelky žáci neopouštějí prostory družiny.

2.      Při zaměstnání neopouští žák bez dovolení své místo a pracuje podle pokynů vychovatelky

3.      Nevolnost nebo úraz oznámí žáci okamžitě vychovatelce, která zajistí nápravu a vyrozumí  rodiče.

4.      Žákům ve školní družině je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči.

5.      V případě doučování a jiných činností ve třídě za bezpečnost a příchod žáka do ŠD ručí  vyučující nebo vedoucí kroužku.

 

D. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.      S inventářem her a dalším zařízením ŠD zacházejí žáci opatrně.

2.      Vypůjčené hry vracejí a uklízejí na vyhrazené místo.

3.      Každé poškození  inventáře ŠD oznámí neprodleně  vychovatelce.

4.      Pokud žák úmyslně poškodí vybavení, hry, rodiče zajistí opravu nebo náhradu  škody

 

závěrečné ustanovení

·         vnitřní řád  nabývá účinnosti dnem: 1. 1. 2017

·         seznámení s vnitřním řádem bylo provedeno vychovatelkami školní družiny  a zaznamenáno v třídní knize písemnou formou

·         vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na nástěnce ŠD a na webových stránkách školy

 

 

 

Účinnost od 1. 1. 2017                                              ředitelka školy:

 

           vychovatelky ŠD: