Základní škola a Mateřská škola Postupice

Školní 153, 257 01 Postupice

Provozní řád ŠJ

č.j. 2/2016

Účinnost od: 1. 9.2016

Spisový znak: 1.2

Skartační znak: A 5

 

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. v platném znění. 

 

A.    Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a jejich zákonných zástupců

 

1.      Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dozorujícího pedagoga, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

2.      Dotazy, připomínky, případné problémy – řešte ihned přímo s paní vedoucí školní jídelny.

 

B.     Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 

1.      Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně a na stránkách školy.

2.      Doba výdeje pokrmů 11:35 – 12:00; 12:30 – 13:00; 13:15 – 13:30 hod.

3.      Cena stravného se pro jednotlivé kategorie řídí podle věku dosaženého v daném školním roce. Podle přílohy č. 1 a č. 2 platné vyhlášky o školním stravování jsou dětští strávníci zařazováni do věkových skupin strávníků na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých skupin strávníků (školní rok začíná 1.9. a končí  31.8. roku  následujícího).

MŠ do 6 let: přesnídávka 8,- Kč; oběd 19,- Kč; svačina 6,- Kč; nápoj 3,- Kč;

MŠ 7 let:      přesnídávka 8,- ; oběd 23,- Kč; svačina 6,- Kč; nápoj 3,- Kč;

ZŠ 7-10 let oběd:        23,- Kč;

ZŠ 11-14 let oběd:      26,- Kč;

ZŠ 15 a více let oběd: 28,- Kč.

4.      Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplněné závazné přihlášky ke stravování. Trvalé odhlášení ze stravování se provádí písemně na odhláškový formulář. Odhlásit obědy je nutné den předem do 14.00 hod, pouze v případě nemoci nejpozději do 8.00 hodin daného dne. V případě náhlého onemocnění je možné 1. den nemoci výdej do jídlonosiče. Odhlásit je možno osobně ve ŠJ nebo telefonicky na tel čísle: 317 796 203. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi naúčtován. V době prázdnin, ředitelského volna ŠJ až na výjimky nevaří, každý strávník je automaticky odhlášen.

5.      Stravné se hradí zpětně - za skutečně odebrané obědy v předchozím měsíci buď převodem ze sporožirového účtu, hotově ekonomce školy, složenkou na účet školy nebo po dohodě převodem z účtu. Termín placení je nejpozději do 30 následujícího měsíce. Pokud částka za stravné nebude opakovaně uhrazena včas, dítěti nebudou v následujícím měsíci vydány obědy.

 

C.    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků

 

1.      Dozor v jídelně nad dětmi provádí vždy pedagog školy.

2.      Úraz nebo nevolnost ve ŠJ hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi. Dojde-li ve ŠJ k úrazu, pedagogický dozor poskytne první pomoc a následně informuje vedení školy a provede zápis do knihy úrazů.

3.      Dojde - li k potřísnění podlahy, pedagogický dozor upozorní pracovnice ŠJ a ty zajistí úklid. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá personál ŠJ.

4.      Pokud se vyskytnou nouzové situace, tzn. vypadne elektrický proud, nepoteče voda, rozhodne vedení školy o řešení problému. 

 

D.    Podmínky zacházení s majetkem

 

1.      Strávník, jehož chováním vznikla ŠJ škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

 

V Postupicích 1. 9. 2016                                                   Mgr. Miroslava Ottlová                      Jana Zachová

                                                                                                  ředitelka školy                             vedoucí ŠJ