Žádost o uvolnění žáka ze školy

Jméno a příjmení: .........................................................................................................................

Třída: ....................................................................... Datum narození: ........................................

Trvalé bydliště: ............................................................................................................................

Termín uvolnění: ..................................................................

Zdůvodnění žádosti: .....................................................................................................................

Důležité upozornění: Zákonný zástupce žáka ručí za doplnění probraného učiva během žákovy nepřítomnosti.

Datum: .......................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ........................................................................................

Podpis zákonného zástupce: .........................................................................................................

 

 

Vyjádření třídního učitele: doporučuji – nedoporučuji

Datum: .................................. Podpis třídního učitele: ................................................................

 

Vyjádření ředitele školy: souhlasím – nesouhlasím

Datum: .................................. Podpis ředitele školy: ................................................................