Základní škola a Mateřská škola Postupice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

o činnosti školy ve školním roce 2016-17

 

 

          

 

 

 

OBSAH: a/ Základní údaje o škole

 

                     b/  Přehled oborů vzdělání

 

                     c/  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

                     d/  Údaje o přijímacím řízení, o zápisu dětí k povinné školní docházce

 

                     e/  Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

                     f/  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a opatřeních k zajištění bezpečnosti žáků a

                          studentů, včetně vyhodnocení jejich účinnosti

 

                     g/  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

                     h/  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

                     i/  Údaje o výsledcích inspekční činnosti

 

                     j/  Základní údaje o hospodaření školy

 

                     k/  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

                     l/  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

                     m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

                     n/  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími                             

                          partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

 

 

 

a)      Základní údaje o škole

 

     Naše škola se od 1. 1. 2006 jmenuje Základní škola a Mateřská škola Postupice, okres Benešov, se sídlem Školní 153, 257 01 Postupice. Pod tímto názvem se skrývá základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola a Mateřská škola Postupice je plně organizovanou školou venkovského typu. IČO 708 92 598. Zřizovatelem je Obec Postupice. Od 1. 1.2001 pracovala jako příspěvková organizace ve složení škola, družina a jídelna, a od 1. 10. 2002 byla k PO připojena ještě Mateřská škola Postupice. Mateřská škola pracuje na odloučeném pracovišti Na Výsluní 203, Postupice. Od 1. 9. 2003 vykonává funkci ředitelky školy Mgr. Miroslava Ottlová.

     Od 1. 1. 2006 zahájila práci Školská rada. V období 2015 - 2017 pracuje ve složení: zástupce zřizovatele Miloslav Půta, zástupce pedagogů Mgr. Michaela Šetková a zástupce rodičů Štěpánka Tůmová. Další základní informace se dovíte na našich stránkách www.zspostupice.cz. Datová schránka má adresu z8zmrbq.

     Jako základní škola jsme žádali Zastupitelstvo obce o výjimku z průměrného počtu  žáků ve třídě. Na škole  jsme měli zapsaných 125 dětí   v osmi  třídách a devíti ročnících. Spojujeme dvě třídy na  prvním stupni. Z celkového počtu žáků dva žáci vykonávají školní docházku podle § 38 školského zákona – plnění povinné školní docházky v zahraničí. Většina dětí je  přespolních, sjíždějí  se k nám z 20 osad. Kapacita školy je 230 žáků. V mateřské škole letos pracovaly tři třídy.  Od 1. 9. 2015 jsme otevřeli malou třídu pro 10 dětí. Ve všech třídách jsme měli zapsaných 55 dětí. Kapacita školky je 60 dětí. Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 60 žáků. Kapacita ŠD je 68 žáků. Školní jídelna vařila 197 obědů denně. Po zrekonstruování má kapacitu 230 strávníků. Od 18. 1. 2016 jsme začali vařit obědy i pro cizí strávníky.

 

     Naše škola je zařazena do sítě škol „Rodiče vítáni“. Dále obdržela od Klubu ekologické výchovy titul „Škola udržitelného rozvoje 3. stupně“ na roky 2014-2016.

 

     Naše škola byla postavena v 50. letech minulého století. Škola  má dva objekty. V prvním se nachází  mateřská škola a ve  druhém základní škola.  Tato budova  tvaru L má přízemí, kde sídlí 2. stupeň a  své kmenové  třídy má v odborných pracovnách češtiny a hudební výchovy,  jazykové  učebny, dějepisu a fyziky. V mezipatře se nacházejí  místnosti školní družiny a  tělocvična. V prvním patře  najdete kmenové třídy 1. stupně  a odbornou pracovnu  přírodopisu  a zeměpisu, výtvarné výchovy a počítačové  pracovny.  V dalším mezipatře se nachází kmenová třída  1. třídy a vedle školní kuchyňka.  Vybavení pracoven není  sice nejnovější, ale snažíme se nábytek a pomůcky  postupně  obměňovat.

    V červenci a srpnu 2013 se ve škole budovalo. Dotace znamenala změnu vytápění z pevných paliv na plyn, tedy novou kotelnu, nový rozvod a radiátory, výměnu oken a dveří, novou střechu, zateplení celého pláště budovy a navíc přístavbu školní kuchyně, která se realizovala mimo projekt, ale při stavebním ruchu. Celá škola je nově vymalovaná, ve třídách jsou nové obklady. Úpravu prostoru zaznamenala i družina.

I letos jsme se snažili vylepšit prostředí. Do vybavení šaten jsme investovali 22 616,- Kč, do vybavení venkovního hřiště 36 631,- Kč, do obnovy technického zařízení 56 433,- Kč, do rozvodů elektriky 17 150,- Kč a do oprav oplocení 52 500,- Kč.. Obnovili jsme podle návrhu pedagogů učebnu výtvarné výchovy v hodnotě 158 674,- Kč. Koupili jsme také keramickou pec v hodnotě 39 790,- Kč.

 

     Budova mateřské školy  má dvě patra. V každém patře je herna, prostor na spaní, jídelna, malá kuchyňka, šatna a sociální zázemí. Přes prázdniny 2012 doznala školka velkých změn. Dotace nám posloužila k tomu, že se změnil systém vytápění z koksu na plyn, tím pádem se změnila kotelna, vyměnily se radiátory. Došlo k zateplení celého objektu, vyměnila se okna, dveře, opravily se balkony a střecha. Třídy se nově vymalovaly. K budově patří venkovní prostor s pískovišti a dětským hřištěm.

 

     Také okolí školy  stojí za zmínku. Z boku školy  spatříme velký  pozemek, kde se pěstují  ovocné stromy a 1. i 2. stupeň tam má své záhonky. Částečně jde o pozemek  s parkovou úpravou a lavičkami,

kde se při hezkém  počasí dá také vyučovat a  který hojně využívá školní  družina. Stejně tak i venkovní učebnu, která je za školou. Ta se výborně hodí pro ekologickou výchovu. Pro svůj volný čas mohou žáci využít i pevně  zabudovaný pingpongový stůl a ohniště s lavičkami. Za školou je  také doskočiště pro skok do dálky a velké multifunkční hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i veřejnost.

 

      Připomínky  k provozu školy mohou děti vznášet prostřednictvím svých  zástupců  v Radě dětí, která na škole pracuje už třináctým rokem. Do chodu školy se také zapojili rodiče, kteří chtějí být  o škole informováni a  dokážou i pomoci. Scházejí se pravidelně 1x za měsíc ve spolku Záškolák z.s.,  který je  také členem obecně prospěšné společnosti Posázaví. Jak  Posázaví, tak  Záškolák i naše škola se snažíme o rozvoj  regionu, o to, aby děti získaly  k regionu vztah a zůstaly  zde. Pracovníci školy se snaží o dobré postavení školy v regionu a aby škola byla centrem vzdělání i kulturním zázemím obce.

     Přehled nadstavbové práce učitelů, který je obsažen v bodě g/ této zprávy, je hmatatelným dokladem zájmu učitelů o zvýšení kulturní, sportovní i umělecké orientace žáků. Ve všech školních i mimoškolních akcích je skryto mnoho organizační práce učitelů.   

 

Pro školní rok 2016/2017 jsem si stanovila cíle vycházející z dlouhodobé koncepce a strategického plánu: 

            1) Řešit problémy kvalifikace pedagogického sboru - najít učitele/ku matematiky,

                 vzhledem k mladým učitelkám, u kterých se předpokládá založení rodiny, se   

                 poohlédnout po zástupu na 1. st.

            2) Vyměnit vybavení sborovny a druhého oddělení ŠD.

      3) Vytvořit zázemí pro žáky se specifickými poruchami učení, získat finanční    

           příspěvek na asistenta pedagoga – využít šablon – prostředků OP VVV.

      4)  Zaměřit se na oblasti, které v naší škole vyžadují dle zjištění dotazníku MAP OP  

           VVV zvýšenou podporu – v ZŠ čtenářská gramotnost, v MŠ  - inkluzivní

           vzdělávání - využít šablon – prostředků OP VVV.

      5)  Pokračovat v zapojení rodičů do činnosti školy a větší aktivitě třídních učitelů.

 

Ad1) Na konci školního roku došlo k odchodu 3 pedagogů (2x z osobních důvodů, 1x nástup na mateřskou dovolenou), proto jsem musela situaci urychleně řešit. Povedlo se najít mladou učitelku matematiky, zajistit i učitelku na český jazyk. Pouze učitele jazyků jsem nenašla. Zatím si vystačíme z vlastních zdrojů a budu se poohlížet po vhodném kandidátovi.

Ad 2) Třída výtvarné výchova a 2. oddělení ŠD je vybavena podle návrhu paní učitelky a paní vychovatelky nábytkem na míru a novými lavicemi. V září bude slavnostně otevřena. Na vybavení sborovny jsme začali pracovat, ale s odchody pedagogů se práce zastavily a budou pokračovat v novém školním roce.

Ad 3) Zázemí pro žáky s SPU je naší dlouhodobou prioritou. Máme velmi šikovné paní asistentky. Letos jsme podporovali i chlapce ze sociálně slabé rodiny. Na asistenta jsme získali peníze z dotace MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, Modul B“.

Ad 4) Prvním rokem jsme využili projektu EU přes OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.  Sestavili jsme projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004480 Vzdělávání v ZŠ a MŠ Postupice, kde se věnujeme oblastem, které vyšly z dotazníku jako vyžadující podporu. V MŠ jsme zřídili pozici chůvy, v ZŠ proběhl čtenářský klub a 5 skupin doučování pro žáky se slabým prospěchem a učitelé MŠ i ZŠ se vzdělávali. Do rozpočtu projekt přinese 412 300,- Kč.

Ad 5) Letos se uskutečnilo slavnostní otevření nového hřiště za školou. K této příležitosti jsme uspořádali turnaj v přehazované pro rodiče a děti. Do ŠD zavítal p. Sochůrek na besedu o povolání, do MŠ p. Chmelová na povídání o včelách.  Další besedou byl ukončen projekt pomoci našich dětí školákům v Zambii, Tereza Tučková seznámila veřejnost s tím, kam se naše pomoc dostala. Mezi tradiční akce s rodiči patří slavnostní zahájení a zakončení roku, jarmarky, Bleší trh, besídky, maškarní, školní ples, zápisy, úklid zahrady, koncert fléten nebo Běh naděje. Třídní učitelé 1., 6. a 8. třídy uskutečnili třídní akce pro rodiče a děti s velkým ohlasem. Pomoci rodičů využívala i vedoucí turistického kroužku.

 

Pro školní rok 2017/2018 si stanovuji cíle vycházející z dlouhodobé koncepce a strategického plánu: 

            1) Vyměnit vybavení sborovny.

      2)  Zaměřit se na oblasti, které v naší škole vyžadují dle zjištění dotazníku MAP OP  

           VVV zvýšenou podporu – v ZŠ čtenářská gramotnost, v MŠ  - inkluzivní

           vzdělávání - využít šablon – prostředků OP VVV – 2. část projektu.

      3)  Pokračovat v zapojení rodičů do činnosti školy a větší aktivitě třídních učitelů.

      4) Vytvořit příznivé pracovní podmínky nově nastupujícím zaměstnancům.

 

b)      Přehled oborů vzdělání

 

     Letos celá škola pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro ZV „Cesta poznání“, vydaného 3.9. 2007. Obor vzdělání podle Klasifikace oborů vzdělání je 79-01-C/01 Základní škola.

 

      c)   Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

     Na škole pracuje 19 pedagogů včetně ředitelky. Kromě jedné sily jsou všichni kvalifikovaní. V ZŠ pracuje jedenáct  učitelů, jedna asistentka pedagoga, v MŠ je  zaměstnáno pět učitelek mateřské školy, v ŠD dvě vychovatelky, z nichž obě pracují i jako asistentky pedagoga, dále jedna ekonomka, jedna vedoucí jídelny a dvě kuchařky,  tři uklízečky a jeden  školník. Jeden učitel, dvě učitelky MŠ, vedoucí ŠJ a obě vychovatelky  jsou přijati na  zkrácený úvazek.

 

Pracovníci školy 2016/17

 

ZŠ                                     praxe, úvazek              funkce                             kvalifikace

 

Mgr. Veronika Polanská                   4                     uč. 1. tř.                             VŠ – 1. st.

                                                       1,0 zástup     poradce pro SPUCH, IVP

                                                                               Čj, M, Prv, Hv, Aj

      

Mgr. Ivana Kahounová                     6                    uč. 2. a 3. tř.                        VŠ – 1. st.

                                                        1,0                Čj, M,  Prv, Přv

 

Mgr. Anna Pelikánová                    22                     uč. 4. tř.                              VŠ - 1. st.

                                                       1,0                Čj, M, Prv, Vv      

                                                            

PaedDr .Eva Martínková                 32                     uč. 5. tř.                             VŠ -  1. st.

                                                        1,0             Čj, M, Hv, Tv, Pč                                  

 

Mgr. Lenka Králová                         5                     uč. - RD                               VŠ  - 1.st.

                                                       1,0           

 

Mgr. Michaela Šetková                   15                        uč. 6. tř.                            VŠ – Př-Rv

                                                        1,0           výchovný poradce, koordinátor EVVO

                                                                          Př, Vz, Přv, Pč, Tv, Aj

 

Mgr. Pavla Marková                       26                     uč. 7.tř.                                VŠ – Čj-D 

                                                        1,0       zastupující učitelka pro ZŠ, metodik prevence

                                                                                  Čj, Aj, Vl       

                                       

Mgr.  Miroslava Ottlová                27                        uč. 8. tř.                             VŠ - Čj-Hv

                                                       1,0                   ředitelka ZŠ

                                                                                  Čj, Hv, Pč

 

Mgr. Josef Hanzal                          41                      uč.9. tř                                 VŠ - M-Vv 

                                                        1,0                  M, Vv, Nj, Pč

                                                                         

Mgr. Pavel Kaška                             3                            uč.                                    VŠ – D

                                                        1,0                    D, Z, Vl, Vo, Tv

 

Mgr.  Pavel Fulín                            43                           uč..                                  VŠ -  M-Ztp  

                                                       0,32                  metodik ICT

                                                                                        Inf

 

Mgr. Tereza Holadová                  1                             uč.                                     VŠ – M-Ch

                                                      1,0                    M, F, Ch, Pč

 

Šárka Czafíková                              13                    asistent pedagoga                   SŠ, asistent

                                                        1,0                                                                   

 

 

 

ŠD

 

Petra Jindrová, DiS.           23                        vychovatelka ŠD                 VOŠ - vychovatelství

                                           0,87 + 0,34          reedukace, asistent                              asistent

 

Iveta Pohorská                    16                          vychovatelka ŠD                  SŠ - vychovatelství

                                           0,48 + 1,0                    asistent                                       

 

 

Kamila Marešová                           26                         uč. 2. tř.                        SŠ - pedagogická

                                                       1,0          zastupující učitelka pro MŠ

 

Bc. Hana Kladivová, DiS.             20                         uč. 1. tř.                     VŠ - vychovatelství

                                                       1,0     

 

Kateřina Vajsarová, DiS.                13                        uč. RD                          VOŠ – volný čas

                                                       1,0                                                                      asistent

                                                    

Jaroslava Pilátová                            35                        uč. 3. tř.                        SŠ - pedagogická

                                                        1,0 zástup   

 

Marcelka Nová                                 38                           uč.                            SŠ - pedagogická

                                                        0,645         

 

Petra Vavřínová                                 4                            uč.                            SŠ - všeobecné

                                                        0,43                                                 VŠ Č-Hv bez 1 státnice        

                                             

Provozní zaměstnanci

 

ZŠ      Jana Jíšová                        úvazek  1,0                        ekonomka           

           Václav Gruber                                1,0 + 0,4               školník, topič                   

           Kateřina Brabencová                      1,0                        uklízečka                          

           Dana Kronusová                             1,0                        uklízečka                          

MŠ     Alena Plíhalová                               1,0                        uklízečka                          

ŠJ       Jana Zachová                                   0,7                        vedoucí ŠJ                        

           Miroslava Peterková                       1,0                         kuchařka                          

           Eva Farová                                      1,0                         kuchařka                          

                                                            

 

d) Údaje o přijímacím řízení, o zápisu dětí k povinné školní docházce

 

    Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na školy nebo učební obory. Vzhledem k tomu, že si mohli podat přihlášky na dvě střední školy nebo učiliště a velká část žáků toho využila, byli přijati i na dvě školy, ze kterých si následně vybírali. 6 žáků, tj. 55 % , odešlo na střední školy s maturitou, 5 žáků, tj. 45 %, přešlo na učební obory. Viz příloha č. 1.   

      U zápisu do 1. třídy bylo 17 dětí. Zákonní zástupci dvou z nich požádali o odklad a byl jim udělen.

1.9. 2017  tedy nastoupí do 1. třídy 15 žáků.

      Od září 2017 je poslední ročník mateřské školy uzařazen do povinné školní docházky se všemi jejími pravidly. Předškoláků po zápisu do MŠ bude 22.

 

e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

  

       V tomto školním roce jsme vyučovali 125 žáků. V prvním pololetí bylo rozdáno  71 vyznamenání, ve druhém pololetí 67 vyznamenání. Za první pololetí neprospěli čtyři žáci a ve druhém pololetí neprospěli dva žáci. Jeden přestupuje na ZŠ a praktickou školu do Benešova.  Za celý školní rok bylo vybráno  17 žáků na pochvalu ředitelky školy a 51 žáků pro odměny  věcné  nebo knižní. Na druhé straně byly uděleny za obě pololetí u dvou žáků druhé stupně z chování, 11 důtek  ředitelky školy,  27 důtek třídních učitelů a  20 napomenutí třídního učitele. Většinou jde o stejná jména v obou pololetích. Tito žáci nejsou ochotni plnit své povinnosti. Jako cizí jazyk se žáci učí anglický jazyk od 3. třídy a německý jazyk od 7. třídy. Letos jsme měli integrováno v běžné třídě 14 dětí, pro které jsme vypracovávali IVP. Pěti z nich pomáhal asistent pedagoga. Výsledky vzdělávání pro 1. i 2. stupeň a přehled výchovných opatření viz příloha č.2.

      Pro žáky 2. a 3. třídy jsme zajistili výuku plavání. Lyžařský výcvikový kurz se letos konal  poslední týden v lednu v Herlíkovicích. Pro budoucí prvňáčky připravujeme projekt „Škola nanečisto“, kde se v 10 lekcích seznámí s děním ve škole. Ve škole se děti  mohou zapojit do „Klubu čtenářů“ a objednávat nové knihy. V souvislosti s otevřením nového hřiště proběhly dvě akce – 8.10. 2016 „Slavnostní otevření“ s turnajem v přehazované pro děti a rodiče a 27.5. 2017 „Turnaj pro bývalé žáky školy ve volejbale“.

     Dosažené výsledky na konci 1., 2. a 3. vzdělávacího období (tj. 3., 5. a 9. třída) jsme ověřili srovnávacími testy Kalibro.

 

3. třída:  předmět          počet žáků      úspěšnost         úspěšnost               úspěšnost

                                         škol ČR         škol ČR       vesnických škol      ZŠ Postupice

                český jazyk          2387             55,2 %            54,0 %                  50,2 %    nejlepší 68,3 %

                                                                                                                                      nejhorší 29,5%

                matematika          2317                41 %              38,5 %                 34,3 %    nejlepší 55,6 %

                                                                                                                                       nejhorší 6,5 %

               anglický jazyk         1374             56,9 %           58,4  %                 47,4 %    nejlepší 73,4 %

                                                                                                                                        nejhorší 25 %

 

5. třída:  předmět          počet žáků      úspěšnost         úspěšnost               úspěšnost

                                         škol ČR         škol ČR       vesnických škol      ZŠ Postupice

                český jazyk        4289             64,6 %                64,4 %                  65,5 %   nejlepší 88,5 %

                                                                                                                                       nejhorší 39,5 %

                matematika        4256              48,1 %               47,5 %                  44,1 %   nejlepší 87,5 %

                                                                                                                                       nejhorší 12,5 %

               anglický jazyk     3931              69,1 %               68,1%                   67,8 %   nejlepší 88,2 %

                                                                                                                                        nejhorší 45,4 %

 

9. třída:  předmět      počet žáků     úspěšnost        úspěšnost             úspěšnost               úspěšnost

                                     škol ČR        škol ČR     základních škol    vesnických škol      ZŠ Postupice

                český jazyk    2653           61,5 %            60,8 %                 59,2 %                     54,3 %  

                                                                                                                                       nejlepší 63,1 %

                                                                                                                                       nejhorší 40,8 %

                matematika    2614           53,1 %            52,0 %                 50,3 %                     38,2 %   

                                                                                                                                       nejlepší 74 %

                                                                                                                                       nejhorší  0 %

               anglický jazyk  2488           62 %               60,9 %                59,8 %                     59,7 %   

                                                                                                                                       nejlepší 71,4 %

                                                                                                                                       nejhorší  43,6 %

          pozn.: testy píší dohromady základní školy a odpovídající ročníky gymnázia.

 

9. třída byla také vybrána do vzorku testování ČŠI.  

Český jazyk                           úspěšnost žáků ČR                          úspěšnost žáků ZŠ Postupice

test                                                    65 %                                                           52 %  nejlepší 79 %

                                                                                                                                        nejhorší 23 %

porozumění textu                             69 %                                                            55 %

pravopis a mluvnice                         53 %                                                            36 %

slovní zásoba, slovotvorba               62 %                                                            57 %

 

Matematika                            úspěšnost žáků ČR                          úspěšnost žáků ZŠ Postupice

test                                                    52 %                                                           40 %  nejlepší 78 %

                                                                                                                                       nejhorší 16 %

geometrie                                         45 %                                                            36 %

počítání s čísly                                 63 %                                                            51 %

slovní úlohy                                     41 %                                                            29 %

 

Informační gramotnost        úspěšnost žáků ČR                          úspěšnost žáků ZŠ Postupice

test                                                    63 %                                                           63 % nejlepší 78 %

                                                                                                                                       nejhorší 42 %

 

 

f/  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a vyhodnocení Preventivního programu

 

     Základní škola i mateřská škola má zpracovaný Preventivní program, na který dohlíží

metodik prevence Mgr. Pavla  Marková. Spolupracuje s ředitelkou, výchovným poradcem i třídními učiteli. Děti se o nebezpečí patologických jevů dozvídají z přednášek, exkurzí, besed, mediálních ukázek i textů. Některé akce si škola organizuje sama, při některých spolupracuje s cizími subjekty. Již několikátým rokem se žáci 6. ročníku v rámci Výchovy k občanství účastní projektu EUDAP 2- Unplugged. S žáky jsou nacvičovány modelové situace chování v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Všichni žáci absolvovali specifickou prevenci - ve výuce, při besedách, na exkurzích, na školních výletech. Ve škole pracovalo 18 zájmových útvarů v rámci nabídky volnočasových aktivit.

     K přednostem školy patří také to, že patologické jevy sledujeme, pracujeme se žáky, aby těmto situacím dokázali čelit a aby se nebáli tyto situace oznamovat. Ve škole funguje Schránka důvěry a každý týden  se scházejí zástupci Rady dětí s paní ředitelkou. Děti celé školy jsou neustále v kontaktu, poznávají se a dokážou si pomoci. Třídní učitelé okamžitě kontaktují rodiče při podezření, že se žákem není vše v pořádku. Při opakovaných výchovných problémech se žákem svoláváme schůzky rodičů, dotyčného žáka, ředitelky školy, metodika prevence, případně i výchovného poradce a třídního učitele.    

     Tento školní rok jsme řešili tyto závažnější problémy: ubližování žákovi 1. tř. D. S., lhaní a podvod při omlouvání z Tv u P. G. a J. K., konflikt žáků 6. – 8. tř., počátek šikanizujícího chování v 5. tř., nevhodné chování M. F. ke spolužákům v 7. tř., neplnění základních povinností rodičů v rodině G.  Za školní rok bylo uděleno 68 pochval a 58 kázeňských opatření.

     Metodička prevence se pravidelně účastní schůzek s okresním metodikem prevence. Informace jsou předávány na pedagogických radách, provozních poradách či na nástěnce ve sborovně a na chodbě.

 

g)  Údaje o DVPP

 

     Letos  jsme absolvovali 22 školících akcí pro jednotlivé učitele. Několik školení bylo odvoláno v poslední chvíli a důvod byl vždy stejný – malý počet přihlášených účastníků. Tématy školení byly efektivnější metody výuky v jednotlivých předmětech, práce ve ŠD, práce asistenta, inkluze, práce metodika prevence a výchovného poradce, legislativa a účetnictví. Z projektu Šablony jsme absolvovali školení ke čtenářské a matematické gramotnosti, k inkluzi a osobnostnímu rozvoji pedagogů MŠ.

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

     Letos do  aktivit školy patřily návštěvy divadelních představení, exkurze, projekty, přednášky, soutěže vědomostní i sportovní. Akce malé pro jednu třídu, ale i velké pro děti, učitele, rodiče a veřejnost jako Vánoční den, Maškarní a Školní ples, Otevření nového hřiště, Turnaj pro bývalé žáky školy nebo Běh naděje. Seznam naší  práce viz příloha č.3. 

    Významnou činností byla vzájemná pomoc druhým formou zapojení se do různých charitativních akcí. Zorganizovali jsme Běh naděje, kdy vybrané příspěvky slouží jako finanční zdroj pro výzkum rakoviny. Víčka z petlahví jsme sbírali pro Mirečka Piskače z Benešova. Pomohli jsme také Fondu Sidus. Děti se zapojily do Tříkrálové sbírky. Největší akcí byla pomoc školákům v Zambii, kam jsme poslali vybavení do škol - ve čtyřech balících 115 kg materiální pomoci.

    

Úspěchy

Září - Atletická všestrannost 1. stupeň Vlašim

          jednotlivci – 4. místo – D. Svoboda (6. 50 m, 6. dálka, 3. místo míček)

                             10. místo – G. Šporerová (6. dálka, 2. místo míček)

          disciplíny -  5. místo – J. Hrbek míček

                               6. místo – A. Konšelová míček

                               7. místo – Š. Šmídová míček

                               9. místo – L. Košumberský 50 m

                             10. místo – H. a V. Bořkovcovy míček

 Říjen –Zachraňte Afriku Neveklov – 2. místo - 9. tř.

 Listopad – plavecké závody – 6. místo – N. Dvořáková 50 m prsa

                                                  6. místo – F. Zach 25 m kraul

                                                  9. místo – K. Říhová 25 m znak,  M. Řezníček 25 m kraul

 Prosinec – soutěž ISŠT Benešov – elektrikáři - 1. místo – J. Švácha

                                                      – automechanici – 2. místo – P. Záruba

Leden – Mladý chemik – 40. místo – M. Žížala (z 258 žáků)

Únor – okresní kolo olympiády z Aj – 15. místo – M. Smrčková

Březen – okresní kolo olympiády z chemie – 3. místo – M. Žížala, postup do krajského kola

            - okresní kolo volejbalu dívek – 6. místo

Duben  – Okresní přebor žactva ve volejbalu -  družstvo 3. místo

             – plavecko běžecký pohár BN – 6. místo – Z. Pokorná

                                                                 8. místo – N. Stránská

                                                               10. místo – J. Šefl, M. Řezníček

            – Amosovi bratři – družstvo 6. místo

-            Mc Donalds Cup – 5. – 9. místo

Květen  – Helpík krajské kolo – 14. místo – V. Loudová, R. Průchová (z 30 posádek)

                                                  - 15. místo – L. Kahounová a A. Charvátová                                   

             – Taneční pohár – 1. místo minitým - V. Jurníčková, Z. Pokorná, postup do krajského kola

                                      – 11. místo

-             O pohár Posázaví – 5. místo

-            Výhra časopisu R+R – kniha – L. Čadková

 

    Velice významnou součást školního života tvořila mimoškolní činnost. Nabídli jsme žákům 18 kroužků, které vedli učitelé, ale i příznivci školy. Volný čas v nich trávilo 71 % dětí. Už třetím rokem pracuje také na naší škole pobočka ZUŠ Vlašim. Děti se můžou přihlásit na hru na klavír, elektrické varhany a kytaru. O nástroje byl velký zájem, navštěvovalo je 12 žáků. Vyučovaly je paní učitelky M. Gexová a K. Zemanová. Druhým rokem se nabídka rozšířila o pobočku taneční skupiny Dancing crackers, která se zabývá moderními tanečními styly. Tancovalo v ní 12 žáků a vedl je J. Havelka.

 

1. Seminář Čj pro 9. tř.                        P. Marková          

 2. Seminář M pro 9. tř.                        J. Hanzal              

 3. Sportovní kroužek 1. – 3. tř.           V. Polanská                                   

 4. Počítače  1. st.                                  P. Fulín                                      

 5. Volejbal začátečníci (od 4. tř.)        J. Jíšová                                     

 6. Volejbal pokročilí                            J. Jíšová                                      

 7. Florbal   3. - 6. tř.                             O. Kotík                                      

 8. Florbal 7. – 9. tř.                               P. Kaška                                      

 9. Flétny  začátečníci                            M. Ottlová                                    

10. Flétny  pokročilí                               M. Ottlová                                    

11. Taneční kroužek 2. – 5. tř.               M. Šetková                                  

12. Dramatická výchova 2. – 5. tř.         I. Kahounová                               

13. Keramika                                         A. Pelikánová

14. Drhání                                              P. Marková                                   

15. Šikovné ručičky 1. – 3. tř.                Š Czafíková

16. Šikovné ruce  3. – 5. tř.                    Š. Czafíková                                

17. Úvod do tech. kreslení 8. – 9. tř.      T. Moravcová                       

18. Turistický kroužek                           P. Jindrová   

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti

 

Ve školním roce 2016/17 ve dnech 11. – 15. 5. byla provedena kontrola ČŠI. Zpráva je dostupná na webu ČŠI.

 

  j) Základní údaje o hospodaření školy

 

Náklady (v tisících):                                       Hlavní činnost        Hospodářská činnost

                          spotřeba materiálu                         1.027,358                   97,282

                          spotřeba energie                               478,941                   16,722

                          opravy a udržování                            67,710              

                          ostatní služby                                   253,8                      

                           mzdové náklady                           7.478,704                   33,444

                           zákonné sociální pojištění            2.530,213                   11,364

                           zákonné sociální náklady                128,526                     0,502

                           jiné soc. pojištění                              29,722                     0,098

                           odpisy dlouhodobého majetku:      110,855                  

                           ostatní finanční náklady                     7,725

                            náklady z drobného dl. majetku:   464,307                     5,574

                                                                ______________________                    __ 

                                                                              12.577,861                 164,986

Náklady celkem:     12.742,847                                                

 

Výnosy (v tisících):

                          tržby za vlastní výrobky                  764,432                   167,220

                          tržby z prodeje služeb                     183,390

                          z transferů (provozní dotace)     11.470,280

                          jiné ostatní výnosy                              0,684

                          čerpání fondů                                  235,143

                          z pronájmu                                                                        43,061

                                                               ___________                                    ______            

                                                                              12.653,929                   210,281

                                                                        

Výnosy celkem:  12.864,21                                                   

 

Škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 121.362,70 Kč

Nedílnou součástí této výroční zprávy je kompletní účetní uzávěrka za rok 2016 viz příloha č.4.(pdf)

 

k/  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

     Škola je zapojena do národního programu „EUDAP 2“, který mapuje patologické jevy a jejich vývoj. Každým rokem je 1. stupeň zapojen do projektu „Ovoce do škol“.

     Letos jsme začali s projektem EU přes OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.  Sestavili jsme projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004480 Vzdělávání v ZŠ a MŠ Postupice, kde se věnujeme oblastem, které vyšly z dotazníku MAP jako vyžadující podporu. V MŠ jsme zřídili pozici chůvy, v ZŠ proběhl čtenářský klub a 5 skupin doučování pro žáky se slabým prospěchem a učitelé MŠ i ZŠ se vzdělávali. Do rozpočtu projekt přinese 412 300,- Kč.

 

l/  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

     Celoživotní učení představuje vzdělávací systém, který by měl každému člověku poskytovat možnosti vzdělávat se v různých stádiích svého života v souladu s jeho možnostmi, potřebami a zájmy. Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu „od kolébky do hrobu“. Vysoce kvalitní základní a všeobecné vzdělávání pro všechny, od nejútlejšího dětství, je jeho základnou. Mělo by zajistit, že se člověk „naučí učit se“ a že bude mít k učení pozitivní postoj. Proto se snažíme naplňovat kompetence k učení a tím vytvořit pro žáky příznivé podmínky do další části života.

 

m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

     Kromě provozních prostředků od zřizovatele a účelově vázaných prostředků získaných v rámci rozpočtů Středočeského kraje jsme nezískali žádné finance z cizích zdrojů.

 

n/  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími                             

      partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

     Odborová organizace na škole nepracuje. Partneři, se kterými spolupracujeme jsou: Obec Postupice, Sokol Postupice, Dobrovolní hasiči Postupice, Klub seniorů Postupice, Plavecká škola Benešov, Policie ČR Benešov a Vlašim, K centrum Benešov, MÚ Benešov a Vlašim, Hasiči Benešov, Helpík z.s., firma Nestlé, skupina Pernštejni, Ekocentrum Vlašim, Kalibro, Okresní soud Benešov, Unicreditbank Benešov, Posázaví o.p.s.,  PPP Benešov, SPC Benešov, střední školy – SPŠ Vlašim, SOU a SOŠ Vlašim, OA Vlašim, Gymnázium Vlašim, Gymnázium Benešov,  SZeŠ Benešov, SŠ cestovního ruchu Benešov, ISŠT Benešov, SOU J. Nohy Benešov, EA Neveklov.

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na poradě 29.8. 2017.

Výroční zpráva včetně příloh je k nahlédnutí v ředitelně.