STANOVY SPOLKU

Stanovy spolku

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

1) Název: Záškolák, z.s. (dále jen „spolek“)

2) Sídlo: Školní 153, 257 01 Postupice

3) IČO: 26672553

4) Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

   oddíl L, vložka 14972

5) Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců žáků školy, ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) Spolek je svazkem nezávislým na politických stranách, orgánech státní moci a správy, ani na jiných institucích.

 

Článek II.

Účel spolku

 

Hlavním účelem spolku je sdružovat členy spolku za účelem podpory a rozvoje činnosti ZŠ a MŠ Postupice a jejich žáků a zajišťování pomoci škole v její činnosti.

 

Jedná se o podporu zejména v těchto oblastech:

- spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních otázek školy,

- spolupráce při zabezpečování a zlepšování provozu školy,

- podpora školy při organizování výměnných akcí,

- podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování spolupráce školy s rodiči,

- působení na rodiče v rámci správné výchovy dětí v rodině,

- seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy s úlohou rodičů při jejich naplňování,

- seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů společně s jejich podílem na kladném vyřízení,

- předkládání návrhů na inovativní zlepšení fungování školy

- podávání návrhů, připomínek a podnětů k činnosti školy řediteli školy,

- předkládání podnětů a doporučení konceptů výchovně vzdělávací soustavy s vyjádřením se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže,

- podpora spolupráce při zabezpečování společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pořádaných školou,

- podpora žáků při reprezentaci školy

- pořádání odborných seminářů

- popularizace dobrých výsledků práce školy

- volnočasových aktivit dětí

 

-         1   -

 

 

Článek III.

Činnost spolku

 

 

1) Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

2) Činnost spolku směřuje k naplnění účelu stanoveného v článku II. Stanov, co by společného zájmu jeho členů. K naplňování účelu spolku bude docházet zejména:

- dobrovolnou pomocí svých členů, či materiálním a finančními prostředky,

- předložením stanovisek, podnětů a doporučení škole souvisejících s provozem školy, se vzděláváním a mimoškolní činností žáků,

- propagací školy,

- pořádáním a organizováním kulturních, vzdělávacích, společenských či sportovních akcí

- podporou volnočasových aktivit dětí.

 

Článek IV.

Členství spolku

1) Členem spolku může být:

a)každý rodič či zákonný zástupce žáka studujícího na ZŠ a MŠ Postupice,

b) zástupce právnických a fyzických osob – občan ČR nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, jestliže dovršila věku osmnácti let, souhlasí se stanovami a jeho přijetí odsouhlasil výbor spolku.

 

2) Členství ve spolku je dobrovolné,

 

3) Členství ve spolku vzniká:

a) na základě zaplaceného členského příspěvku na školní rok – členství ve spolku trvá od okamžiku uhrazení příspěvku do konce školního roku, za nějž byl příspěvek uhrazen. V případě zániku členství během školního roku nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku, a to ani z části. Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku. Za školní rok se považuje období od 1.září do 31.srpna následujícího roku; nebo

b) podáním přihlášky na adresu sídla spolku.

 

4) Členství ve spolku zaniká:

a) Vystoupením člena ze spolku. Vystoupení je jednostranný písemný úkon člena spolku. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení výboru spolku. Již zaplacený příspěvek se nevrací.

b) Smrtí člena spolku.

c) Vyloučením člena spolku. Člen může být ze spolku vyloučen, jestliže opakovaně a i přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti. O vyloučení, které musí být písemně oznámeno, rozhoduje výbor spolku.

d) Nezaplacením členského příspěvku pro daný školní rok nejpozději do 15.12. daného školního roku.

e) Dnem ukončení studia dítěte v ZŠ a MŠ Postupice, ledaže rodič (zákonný zástupce) nejpozději v poslední den školního roku (31.8.) oznámí písemně výboru, že si přeje zůstat členem spolku i po ukončení docházky dítěte do ZŠ a MŠ Postupice. .

-   2   -

 

f) Zánikem spolku.

 

5) Seznam všech členů nebude veřejně zpřístupněn

 

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů spolku

 

1) Každý člen spolku má právo:

a) Účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, kdy každý člen má jeden hlas.

b) Volit a být volen do orgánu spolku.

c) Předkládat připomínky, návrhy a podněty k činnosti spolku orgánům spolku a obdržet odpověď na své dotazy.

d) Více jak jedna polovina členů spolku má právo svolat mimořádnou členskou schůzi, a to mimo pravidelné schůze i v případě, že tak neučiní statutární orgán ve lhůtě do 30 dnů od doby, kdy o to byl požádán.

e) Být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření.

f) Požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, je-li v rozporu s platnými právními předpisy nebo stanovami.

g) Aktivně se podílet osobně, nebo prostřednictvím svého dítěte (žáka školy), na činnostech spolku, získávat tak výhody plynoucí z členství (finanční podpora zájmových aktivit, kroužků, akcí, exkurzí a jiné mimoškolní a nadstandardní činnosti, využívání materiálních zdrojů a další).

 

2) Každý člen spolku má povinnost:

a) Dodržovat stanovy spolku a řídit se rozhodnutím orgánů spolku.

b) Svým jednáním nenarušovat činnost spolku, vyvarovat se činnosti poškozující spolek a přispívat k dobrému jménu spolku.

c) Hradit členský příspěvek nejpozději do 15.12. daného školního roku, schválený pro každý školní rok výborem spolku. Studuje-li na ZŠ a MŠ Postupice více dětí člena spolku, hradí členský příspěvek pouze za dítě, které je nejstarší.

d) Vykonávat činnost, kterou na sebe dobrovolně převzal.

 

 

 

Článek VI.

Orgány spolku

 

1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) Členská schůze,

b) Výbor,

c) Předseda spolku,

d) Místopředseda spolku,

e) Pokladník

 

-    3    -

Článek VII.

Členská schůze

 

1) Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.

 

2) Členská schůze se schází v termínu určeném statutárním orgánem, nejméně jednou za rok. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku, kdy termín, místo a program členské schůze oznámí členům spolku prostřednictvím třídních učitelů jednotlivých tříd, a to nejméně 10 dní před termínem konání schůze.

 

3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení  podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

4) Členská schůze je schopná usnášet se za účasti nejméně 40% členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

 

5) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze projednat a rozhodnout, jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.

 

6) Kdo zasedání členské schůze zahájí, ověří, zda je usnášení schopná a poté zajistí volbu předsedy zasedání členské schůze a zapisovatele. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který zajistí statutární orgán do 30 dnů od jejího ukončení.

 

7) Členská schůze zejména:

a) volí a odvolává členy výboru,

b) vyjadřuje se ke zprávám o hospodaření spolku,

c) vyjadřuje se k výši členského příspěvku,

d) dává návrhy a podněty výboru spolku na změny fungování spolku a jeho činnosti.

e) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.

8) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 

Článek VIII.

Výbor

1) Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku.

 

2) Výbor má nejméně 9 členů. Za každou třídu je tak zpravidla delegován minimálně jeden třídní důvěrník. Dále může být členem výboru každý člen, který projeví zájem a zvolí ho členská schůze.

 

3) Členy výboru volí členská schůze, a to na dobu minimálně 4 školních roků. Tentýž člen spolku může být volen opakovaně.

 

4) Výbor:

a) rozhoduje o změně stanov spolku,

b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,

c) volí a odvolává předsedu spolku, místopředsedu, pokladníka,

d) navrhuje výši členského příspěvku pro daný školní rok,

-   4   -

e) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející školní rok,

f) schvaluje zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok,

g) rozhoduje o vyloučení člena spolku,

h) rozhoduje o zrušení spolku likvidací nebo jeho přeměně, fúzi, rozdělení.

 

5) Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

 

6) Výbor si může zvolit ze svých členů předsedu výboru. Předseda výboru, nebo jím pověřený člen, organizuje a řídí jednání výboru.

 

7) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 4x za školní rok.

 

8) Výbor je schopný usnášet se za účasti většiny členů výboru. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda.

 

9) Výbor schvaluje jednorázové čerpání finančních prostředků vyšší než 5.000,- Kč. (Do výše 5.000,- Kč může rozhodovat samostatně předseda nebo místopředseda spolku)

 

10) Výbor hlasuje veřejně zvednutím ruky, v naléhavých případech může využít hlasování způsobem „per rollam“ prostřednictvím emailu.

 

Článek IX.

Předseda spolku

 

1) je statutárním orgánem spolku,

 

2) je volen výborem na dobu 4 školních roků, může být volen i opakovaně. Své funkce se ujímá den následující po dni volby,

 

3) je oprávněn jednat samostatně jménem spolku,

 

4) je povinen jednat v souladu se stanovami spolku,

 

5) je povinen účastnit se jednání výboru spolku a informovat výbor o všech jednáních, které jménem spolku vykonal,

 

6) spravuje bankovní účet spolku, a to společně s pověřeným členem výboru spolku (pokladníkem),

 

7) svolává členskou schůzi,

 

8) zajišťuje vedení účetnictví a je za něj zodpovědný,

 

9) je oprávněn rozhodovat o jednorázovém čerpání finančních prostředků do výše 5.000,- Kč.

 

-    5   -

 

 

Článek X.

Místopředseda

1) je volen výborem na dobu 4 školních roků, může být volen i opakovaně, své funkce se ujímá den následující po dni volby,

 

2) je oprávněn zastupovat spolek navenek,

 

3) je s pověřením předsedy oprávněn disponovat finančními prostředky spolku spolu s pokladníkem spolku,

 

4) v případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoci i povinnosti, po odstoupení, odvolání, úmrtí, či zániku mandátu předsedy je statutárním orgánem,

 

5) je povinen účastnit se jednání výboru spolku a informovat výbor o všech jednáních, které jménem spolku vykonal,

 

6) je oprávněn rozhodovat o jednorázovém čerpání finančních prostředků do výše 5.000,- Kč

 

Pokladník

1) je volen výborem na dobu 4 školních roků, může být volen i opakovaně, své funkce se ujímá den následující po dni volby,

 

2) odpovídá za vedení evidence peněžních prostředků spolku, zejména zajišťuje výběr a evidenci členských příspěvků, příjem a výdej hotovostních plateb ve prospěch či na vrub spolku, aktuální evidenci a stav finančních prostředků spolku,

 

3) má spolu s předsedou a místopředsedou dispoziční právo k účtu,

 

 

Článek XI.

Majetek a hospodaření spolku

-Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.

- Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje výbor spolku.

- Příjmy spolku tvoří především členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí spolku, příspěvky na činnost zájmové činnosti dětí, granty a dotace aj.

 

1) Majetek tvoří:

a) Movité věci pořízené spolkem, případně získané darem,

b) Finanční majetek v pokladně a na bankovním účtu spolku.

 

2) Majetek spolku lze použít k účelům, které jsou v souladu s účelem spolku uvedeným v jeho stanovách, a to zejména na:

a) podpora školní a mimoškolní činností dětí (reprezentace školy, startovné, cestovné, odměny pro žáky, ceny do soutěží pořádaných školou, kroužky….),

b) příspěvek dětem na dopravu,

c) mimořádné příspěvky na provoz školy, příspěvek je podmíněn souhlasem školy a spolku,

d) pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

e) příspěvek na školní výlety,

-   6  -

f) ostatní výdaje po odsouhlasení výborem spolku.

 

3) Z majetku spolku se hradí i výdaje na vlastní činnost spolku.

 

4) Peněžní prostředky spolku jsou vedeny na samostatném bankovním účtu spolku u peněžního ústavu určeného výborem spolku. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat předseda spolku, a to společně s pověřeným členem výboru spolku (pokladníkem) a místopředsedou spolku. Stejné pravidlo platí při nakládání s pokladní hotovostí. Při nakládání s peněžními prostředky jsou tyto osoby vázány obecně právními předpisy a těmito stanovami.

 

5) Peněžní prostředky budou vypláceny na základě plánovaného rozpočtu.

Při nakládání s prostředky spolku se vyhotovují písemné doklady o příjmu/výdaji, které musejí být opatřeny podpisem pokladníka a jednoho člena výboru.

 

6) Výbor zpracovává zprávu o stavu majetku a hospodaření spolku.

 

7) Členové spolku neručí za dluhy spolku.

 

8) Zisk z činnosti spolku může být použit pouze k naplnění hlavní činnosti a účelu spolku.

 

 

 

Článek XII.

Trvání spolku

 

1) Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

 

 

Článek XIII.

Zrušení spolku

 

1) Spolek se ruší:

a) rozhodnutím výboru spolku,

b) rozhodnutím orgánu veřejné moci dle § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Výbor spolku s rozhodnutím o zrušení spolku zvolí likvidátora spolku, který dále postupuje dle § 269 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na účet ZŠ a MŠ Postupice, kde bude použit na hlavní činnost školy.

 

 

-         7   -

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

 

1) Statutární orgán bez zbytečného odkladu po schválení těchto stanov založí tyto stanovy do sbírky listin spolkového rejstříku. Zároveň podá návrh na zápis orgánů spolku a dalších nezbytných údajů vyžadovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Členové spolku výslovně souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro potřeby vedení seznamu členů výborem spolku. Spolek a osoby odpovědné za vedení seznamu členů a spravující takové seznamy se zavazují při jejich vedení postupovat v souladu s platným právem.

 

4) Stanovy spolku vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzí.

 

V Postupicích, dne 19.11.2015