ZÁPIS

Zápis z členské schůze Záškoláka, z. s.

 

Schůze zahájena 14. 9. 2017, 17,00 hod.

Předsedající – Mgr. Miroslava Ottlová

Zapisovatel – Jana Jíšová

 

1)      Ověření usnášeníschopnosti schůze – po kontrole prezenční listiny zjištěno – schůze je usnášeníschopná – 56,47 % zákonných zástupců

2)      Zpráva o činnosti spolku a finančním hospodaření za rok 2016/2017 byla předložena na výborové schůzce 6. 9. 2017 (vložena na stránkách školy)

3)      Výbor navrhl doplnění o nové členy – za MŠ pí. Jitku Koukalovou

Hlasování - pro 22 – proti 1 – zdržel se 25, J. Koukalová nebyla přijata do výboru spolku

 za 1.tř. pí. Martinu Křístkovou  - pro – 48 – proti 0 – zdržel se 0, M. Křístková byla přijata do výboru spolku

4)      Výbor navrhl členský příspěvek pro školní rok 2017/2018 ve výši 150,- Kč/rodina,

členská schůze schvaluje navržený příspěvek

pro 48 – proti 0 – zdržel se 0

5)      Provozní záležitosti školy – představení nových učitelek a nově jmenované zastupující        

                                                 učitelky (zástupkyně v ZŠ)

-          Školní řád, řád ŠD, ŠJ

-          přihlášky na kroužky byly rozdány, 300,- Kč/ školní rok, za jakýkoli počet kroužků

-          nová legislativa – povinné plavání – grant na cestovné, Ovoce do škol, povinné předškolní vzdělávání

-          poděkování za vyplnění dotazníků

-          projekt podpory – školka, škola Lombok

-          klíčky od šatních skříněk – náhradní klíče uložit ve ŠD, u třídního učitele, zodpovědnost za vlastní věci

6)      Volba 1 zástupce do Školské rady na období 2018/2020, navrženi kandidáti:

1-      Štěpánka Tůmová

2-      Lenka Maršálková

3-      Lenka Pokorná

 

Ukončení členské schůze – 17,35 hod.

 

 

Zapsala 14. 9. 2017  Jíšová