HISTORIE ŠKOLY

Postupice se věru nemusí stydět za své dějiny vzdělávání. Málokterá obec podobného významu a velikosti se může pochlubit tím, že již před rokem 1712 měla školu, o čemž svědčí zápis ve farní kronice. K tomuto roku ve výpisu z velikonočního rejstříku obyvatel Postupic čteme o „Ludi magistru“ (učiteli) Jakubu Ondřeji Hoyerovi. Těžko hádat, zda škola vznikla v tuto dobu jako reakce na povýšení obce na městečko, nebo zde škola byla již dříve. Prameny uvádějí v Postupicích k roku 1700 pouze faru a k roku 1713 již i učitele. Ve stejnou dobu měli školu v okolí Postupic také v Divišově, Domašíně, Vlašimi, Jankově, Bystřici a Benešově.

V roce 1793 se začalo se stavbou nové školy, neboť bylo zřejmé, že po postavení továrny se zvýší počet obyvatel a tím i počet dětí navštěvujících školu. Stará škola stála těsně vedle školní budovy na náměstí. V nové škole postavené na farské zahradě nebylo zapomenuto i na místnost pro výuku budoucích dělníků v přádelně, jak vyplývá i z nápisu umístěného na tabuli nad školním vchodem.

 

škoLa křestanská Dobře zřIzená ke WzDěLanI

DItek gak W náboženstWI tak LIternI a k rVkovnI práCI.

Wystavená od gejich Excellenci Gabriely Hraběnky z Rottenhanů.

 

Nápis obsahoval chronogram, který vyznačuje letopočet (1793) vzniku stavby.

Původní škola byla jednotřídní a teprve kolem roku 1826 je zřízena druhá třída. Od 1. října 1873 se stala postupická škola školou trojtřídní.

Pro velký počet školních dětí, jichž bylo 365, byla zřízena od 1. ledna 1884 čtvrtá třída. V roce 1892 bylo shledáno, že plocha i objem tříd neodpovídají počtu žáků a to vyžaduje rozšíření školy. Zároveň je rozhodnuto od počátku školního roku 1893/1894 otevřít pátou třídu. Celkový počet žáků v tomto roce byl 386, z toho 189 hochů a 197 děvčat. Léta 1893 a 1894 byla ve znamení oprav školy. Předělávaly se příčky, schodiště, komíny, fasáda apod. Střecha školy dostala novou tvrdou krytinu, kdy tašky nahradily šindele.

Postupickou školu začalo na podzim 1895 navštěvovat 403 žáků. Byl to zatím největší počet v její historii.

První písemná zmínka o úsilí obce Postupice zřídit měšťanskou školu je ze zasedání Místní školní rady dne 8. července 1923. Rada se usnesla přistavět druhé patro školní budovy z důvodu zřízení měšťanské školy. Byl předložen plán stavitele Maříka z Benešova. Bylo rozhodnuto, aby byla podána žádost na vyhotovení rozpočtu a svolení přiškolených obcí. Nakonec bylo od přestavby upuštěno pro nedostatek finančních prostředků. Od začátku školního roku 1937/1938 byla postupická škola definitivně zařazena jako šestitřídní.

Na začátku listopadu 1943 se začala do Postupic stěhovat obecná a hlavní (měšťanská) škola z Neveklova, která byla spolu s okolím vystěhována z důvodu zřízení cvičiště zbraní SS. Tak se splnila dávná tužba postupických občanů, aby měli ve své obci měšťanskou školu, i když za okolností, kterých si určitě nepřáli.

Dne 7. srpna 1944 byla školní budova zabavena pro válečné účely a vyklizena!

Prvého června 1945 byla pořádána slavnost znovuotevření školy, které se zúčastnili i zástupci posádky Rudé armády. Počet žáků klesl z původních 184 v lednu na 135 z důvodu vystěhování celých rodin do pohraničí. O prázdninách 1945 bylo zavedeno do všech tříd elektrické světlo.

Měšťanská škola se vrátila do Neveklova, ale v Postupicích již měšťanská škola zůstala, protože Zemská školní rada v Praze ve svém výnosu ze dne 21. listopadu 1946 zřídila v Postupicích měšťanskou školu. Pro nedostatek učeben a inventáře se ve staré školní budově na dnešním náměstí Svatopluka Čecha vyučovalo střídavě s obecnou školou. Proto bylo usilováno o stavbu nové školní budovy. Ředitelem měšťanské školy byl jmenován Josef Vlček a školy obecné Jan Kopecký.

Významným úspěchem obce bylo v roce 1946 zařazení stavby nové budovy měšťanské školy do „Dvouletého plánu“. Na schůzi Místního národního výboru (MNV) dne

6. dubna 1946 bylo jednomyslně rozhodnuto, aby obec Postupice sama jako stavebník podnikla stavbu školy a usnesla se na mimořádném rozpočtu v částce 6 000 000 Kčs. Byla zvolena čtyřčlenná stavební komise ve složení Karel Walter, Bohumil Matoušek, Josef Vlček a Bohumil Jiřičko. Vypracování projektu bylo zadáno ing. Olexovi z Prahy, který přijel dne 6. srpna 1947 a prohlédl si stavební parcelu. Při komisionelním řízení bylo rozhodnuto, aby škola byla postavena na pozemku č. par. 858/1.

Místní národní výbor se v roce 1947 usnesl, že požádá o půjčku 2 000 000 Kčs u Zemské banky na stavbu měšťanské školy. Zemský národní výbor povolil obci na výstavbu školy pro rok 1948 částku 3 000 000 Kčs, kterou MNV opatřil dlouhodobou komunální zápůjčkou u Zemské národní banky.

V sobotu 10. a v neděli 11. dubna 1948 bylo provedeno zaměření. Kopání základů začalo v úterý 27. dubna a v sobotu 15. května 1948 položil předseda MNV Karel Walter základní kámen pro stavbu nové školy. Výkopy základů byly provedeny brigádně. Místní národní výbor vyhlásil dobrovolnou pracovní pomoc 50 hodin na stavbu školy pro všechny muže od 18 do 55 let. Jelikož se mnoho občanů nepostavilo k této dobrovolné pomoci kladně, vyhlásil MNV tuto pomoc jako pracovní povinnost. Za nesplnění byla pokuta 500 Kč. Kámen byl lámán na Hromasově skále, cihly dováženy z Mladé Vožice. Do zimy bylo postaveno přízemí levého křídla budovy a pravé křídlo s tělocvičnou bylo dáno pod střechu.

Od 1. září 1948 se změnila obecná škola na školu národní a měšťanská škola na školu střední. Zřizovatelem se stal místo obce stát. Řídící učitel se změnil na ředitele národní školy.

Na výstavbě nové školy se pracovalo celý rok 1948. Na jaře 1949 začaly práce na stavbě školy až v květnu. Byly obavy o pokračování na stavbě vůbec. Nedostatek dělníků a obtížný přísun stavebního materiálu výstavbu značně zpozdil. V pátek 1. července 1949 byly skončeny hrubé zednické práce (glajcha). Stavba pokračovala až od 2. listopadu 1949.

S prováděcí firmou Pragostavem byla uzavřena smlouva, že škola bude dostavěna 23. října 1950 a sjednáno denní penále ve výši 300 Kč. Závazek však dodržen nebyl a na vnitřní úpravě bylo pokračováno i v následujícím roce. Místní občané během roku 1950 i v roce 1951 odpracovali na nové škole pěknou řádku brigádnických hodin.

Dne 22. února 1951 se konala kolaudace na dokončené stavbě nové střední školy. Kolaudační komise nedovolila zahájit vyučování, protože shledala závady. Školní vyučování bylo v nové budově zahájeno 28. března 1951 i přes to, že kolaudační komise dala souhlas s užíváním až 20. července 1951.

Stalo se tak na slavnosti dne 28. března 1951, k níž byla pozvána i veřejnost. Na slavnosti promluvili: předseda Místního národního výboru, ředitel střední školy, starosta Sokola, předseda místní organizace Komunistické strany, zástupce patrona školy a učitelé.

Žactvo přislíbilo pečovat o pořádek a čistotu. Pak byla provedena prohlídka školy. Její výbava byla v průběhu roku ještě doplňována. Žáci se během několika dní přestěhovali z budovy staré školy na náměstí Sv. Čecha do budovy nové.

V nové školní budově je čekalo to, co ve staré škole postrádali. Prostor, světlo, pohodlí, tělocvična, kuchyně aj.

Okolí nebylo ještě upraveno, a tak byla za pomoci místních občanů zřízena provizorní drtí sypaná cesta.

V prosinci bylo zahájeno vyvařování ve školní kuchyni.

Ve školním roce 1952/1953 bylo na národní škole žáků celkem 107, z toho 51 hochů a 56 děvčat. Na střední škole bylo 148 žáků, 75 chlapců a 73 dívek.

Podle nového školského zákona byly národní (dříve obecná) škola a střední (dříve hlavní a předtím měšťanská) škola sloučeny v jednu osmiletou střední školu. V září 1953 do nově vzniklé osmileté střední školy nastoupilo 229 žáků, 112 hochů a 117 dívek.

Ředitelem se stal Ludvík Košumberský, jako učitelé pracovali František Bronec, Josef Fulín, Jarmila Danielová, Marie Janurová – Walterová. Z bývalé národní školy přibyl Jan Kopecký a nově nastoupil Josef Vlček ze školy v Neveklově.

O prázdninách 1956 hostila škola letní tábor 180 dětí z Avie Letňany. Ve školním roce 1956/1957 byly pro malý počet dětí sloučeny 1. a 2. ročník. Z 254 žáků jich bylo 180 přespolních. Učitel Jan Kopecký odešel do výslužby. O prázdninách byl ve škole letní tábor dětí ze školy v Praze – Dejvicích.

Ve školním roce 1957/1958 měla škola opět devět tříd, do kterých nastoupilo 239 žáků, z toho 158 přespolních. Ve staré škole na náměstí byly umístěny 4. a 5. ročník. Areál nové školy se dočkal svého oplocení.

Ve školním roce 1958/1959 škola měla v devíti třídách 237 žáků. Přiškolené obce byly Jemniště, Roubíčkova Lhota, Pozov, Nová Ves, Popovice, Milovanice, Čelivo, Nespery, a Městečko. Po zřízení autobusové linky přes Chotýšany do Vlašimi přešly děti z Chotýšan do Vlašimi a do Postupic nadále chodily pouze děti z Křemení. Na škole učili ředitel Košumberský, jeho zástupce Fulín, dále Danielová, Vlček a Walterová, všichni z Postupic, Bronec a Brabencová z Popovic, Slabá, provdaná Petrásková, a Zemanová z Benešova, Vilímková, provdaná Necviková, z Bystřice a nově nastoupila Hana Fulínová z Pařezí. O prázdninách zde byly na táboře již potřetí děti z dejvické školy v Praze.

V následujícím roce 1959/1960 navštěvovalo naši školu 248 žáků. Škola měla deset tříd. Oddělení A a B měl 6. a 7. postupný ročník. Do invalidního důchodu odešla Marie Walterová. V létě v naší škole trávilo na dětském táboře 120 dětí z firmy Vodní stavby.

V školním roce 1960 –1961 byl zaveden devátý postupný ročník. Ve dvanácti třídách se učilo 259 dětí. Oddělení A a B měly 6. až 8. postupný ročník. Začaly se přidělovat osobní školní pomůcky zdarma. Na postupické škole se tak dělo již od roku 1921, kdy obecní zastupitelstvo rozhodlo, že žákům bude pomůcky hradit obec ze svého rozpočtu. Dne 13. června zemřel učitel Josef Vlček. O prázdninách byl ve škole opět tábor Vodních staveb.

Škola od září 1961 změnila svůj název z osmileté střední školy na základní devítiletou školu. Žáků bylo 223. Klasifikace žáků byla nadále pololetní a ne čtvrtletní jako doposud. O prázdninách byl ve škole letní tábor dětí zaměstnanců Ministerstva zemědělství.

V školním roce 1962/1963 měla škola 266 žáků. Z učitelů přišli Bedřich Vlček z Netvořic, manželé Tomáš a Marie Duškovi z Vlašimi, Pavla Pomahačová z Konopiště a Věra Kosinová z Vejprt. V létě zde byl opět tábor dětí z Vodních staveb Praha.

Na začátku školního roku 1965/1966 měla škola 237 žáků a na konci roku 241 žáků, protože sem byla převedena 5. třída z Popovic. Dne 23. dubna 1966 zemřel bývalý učitel postupické školy František Potůček. Na závěr školního roku odešla do důchodu Marie Walterová. Dne 3. června 1970 zemřel na následky autohavárie ve věku 53 let ředitel zdejší školy Ludvík Košumberský.

Novým ředitelem školy se stal dosavadní zástupce Josef Fulín, který odešel do důchodu 30. července 1974. Na jeho místo nastoupila nově přišlá Jaroslava Hrušková.

V dubnu 1976 po náhlém úmrtí ředitele malotřídní školy v Popovicích Klenovce, přešlo 19 žáků na naši školu a škola v Popovicích byla uzavřena. Učitel Bedřich Vlček odešel o prázdninách 1975 do důchodu a v únoru 1976 ho následoval František Bronec. O prázdninách 1976 předala správu školy ředitelka Hrušková novému řediteli Tomáši Duškovi. Počet žáků školy se ve školním roce 1976/1977 zvýšil na 184. Po třech letech oprav se opět žákům otevřela školní tělocvična.

Školu začalo v září 1977 navštěvovat 189 žáků, kteří byli posíleni od ledna 1978 devíti žáky z Velíše, kde byla zrušena škola. Dne 29. dubna 1978 zemřel bývalý učitel naší školy František Bronec z Popovic.

Novým ředitelem školy se stal v roce 1979 Miroslav Kroutilík. Ve škole se v roce 1980 učilo 183 žáků. Počet žáků zdejší školy ve školním roce 1982/1983 byl 172. Všechny třídy byly umístěny v budově nové školy, až na 9. třídu, která byla převedena do Benešova. Ve školním roce 1984–85 měla škola 178 žáků.

Ve školním roce 1985/1986 ředitel Kroutilík odešel do základní školy Komenského do Vlašimi jako zástupce ředitele a novým ředitelem se stal Petr Voříšek, který přišel ze školy v Divišově.

Školu navštěvovalo v roce 1987 celkem 202 žáků. V září 1990 měla postupická škola celkem 171 žáků. Do první třídy nastoupilo celkem 15 dětí.

Počet dětí navštěvujících zdejší školu klesl v školním roce 1992/1993 na počet 166.

Školní rok 1993/1994 byl zahájen s celkovým počtem 156 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 21 dětí. Do důchodu odešla paní učitelka Božena Dvořáková.

V školním roce 1994/1995 navštěvovalo školu 151 žáků. Prvňáčků bylo patnáct.

V následujícím školním roce 1995/1996 do školy nastoupilo celkem 132 žáků, z toho do první třídy 12 dětí.

V školním roce 1996/1997 se stav žáků na naší škole přechodně zvýšil z důvodu opětného zavedení 9. třídy na počet 150 žáků.

Zdejší škola přestala být od školního roku 1997/1998 školou úplnou a nadále má pouze 8 tříd. Byly spojeny 1. a 3. třída. Celkem školu navštěvovalo 144 dětí.

V školním roce 1998/1999 navštěvovalo školu 135 žáků. Do první třídy nastoupilo 16 dětí.

V září 1999 byl celkový stav žáků 137, z toho 64 dívek a 73 chlapců. Do první třídy nastoupilo 17 žáků. Ve školním roce 2000/2001 do první třídy nastoupilo pouze devět dětí. Celkem měla škola 135 žáků.

Škola zápasila s nedostatečným počtem žáků a obec musela již každoročně žádat Ministerstvo školství o výjimku z minimálního počtu žáků navštěvujících školu.     

V školním roce 2002/2003 měla škola celkem jen 116 žáků, z nichž bylo 13 prvňáčků. Od 1. 10. 2002 byla k základní škole připojena mateřská škola.

V školním roce 2003/2004 došlo ke změně ve vedení postupické školy. Dosavadní ředitel školy Petr Voříšek odešel na školu do Neveklova. Novou ředitelkou školy se stala dosavadní zástupkyně ředitele Miroslava Ottlová. Od 1. 9. 2004 pracuje při škole občanské sdružení Záškolák složené z rodičů jako zástupců tříd. Pomáhá škole v řešení problémů, ale i v organizaci akcí.

Od 1. 1. 2005 se změnila školská legislativa a výjimku z počtu dětí povoluje zřizovatel. Ve školním roce 2005/6 docházelo na školu 115 dětí. Do 1. třídy nastoupilo pouze 6 dětí. V červnu 2006 se oslavilo 55. výročí otevření nové školní budovy a 10. jubilejní ročník Běhu Terryho Foxe.

Ve školním roce 2006/7 stoupl počet dětí v MŠ na 41, a tak se otevřela druhá třída. Škola navázala družbu se školou v italském Cinigianu.

Ve školním roce 2007/8 musela škola přistoupit kvůli klesajícímu počtu dětí ke snížení tříd na 7. Celkem navštěvovalo školu 110 dětí. V 1. a 6. třídě se začalo vyučovat podle ŠVP „Cesta poznání“.

Ve školním roce 2008/9  se změnila školská legislativa - právo zrušit školu má jen zřizovatel.

Ve školním roce 2009/10  z celkového počtu 113 žáků navštěvovalo mimoškolní činnost organizovanou školou 93 žáků. Žákyně G. Zachová a P. Němečková obsadily v krajském kole soutěže HELPÍK 1. místo s postupem do celonárodního kola, kde byly 17.

Ve školním roce 2010/11  navštěvovalo školu  107 žáků.  V rámci mimoškolní činnosti jsme nabídli žákům 21 kroužků.

Ve školním roce 2011/12  navštěvovalo školu  109 žáků. Reprezentovali nás v mnoha soutěžích a dostávali se i do krajských kol. Nejlepší umístění: krajské kolo Helpíkův pohár - 9.místo, krajské kolo Plavecko běžeckých závodů - 14. a 16. místo, Středočeský taneční pohár krajské kolo - 3.místo. O prázdninách proběhla rekonstrukce MŠ - kotelna, topení, okna a zateplení v hodnotě skoro 8 miliónů korun.

Ve školním roce 2012/13 se počet dětí zvýšil na 114. Připravovali jsme velkou rekonstrukci školy s přístavbou kuchyně, a proto jsme školní rok ukončili 14. června. Škola se proměnila - nová kotelna na plyn, nové rozvody topení a topná tělesa, nová plastová okna a hliníkové dveře, nové rozvody vody, sanitární technika a obklady ve třídách, nová lina, celá budova byla nově vymalována, přestavěla se družina, školní kuchyň se proměnila na moderní vývařovnu. Také střecha získala nové zateplené panely, zateplila se rovněž fasáda, která dostala i nový plášť. Vše v hodnotě asi 17 000 000 korun.

Ve školním roce 2013/14 se zde učilo 117 žáků. Úpravou prošla šatna, každý žák má svoji skříňku. Největšího úspěchu dosáhli páťáci - 1. a 3. místo v krajském kole a 11. a 25. místo v celostátním kole zdravotnické soutěže Helpík. V dubnu jsme slavnostně otevřeli naučnou stezku k rozhledně Špulka se stanovištěm naší školy.

Ve školním roce 2014/15 měla škola 115 žáků. mateřská školka se rozšířila o malou třídu pro 10 dětí. úspěšní jsme byli ve zdravotnické soutěži Helpík s postupem dvou posádek do celostátního kola. Skončily na 18. a 20. místě.

Ve školním roce 2015/2016 se zde učilo 119 žáků. Od ledna 2016 začala školní jídelna vařit pro cizí strávníky. V březnu škola oslavila 65. výročí své existence. Přes prázdniny vyrostlo za školou hřiště s umělým povrchem na řadu sportů.

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 125 žáků. Největšího úspěchu dosáhl M. Žížala postupem do krajského kola Chemické olympiády a V. Jurníčková s Z. Pokorná postupem do krajského kola Středočeského tanečního poháru.